• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/27767
  2005/3061
  03.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/35

   
   
  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
  • İNDİRİM YAPILMA ZORUNLULUĞU

   
    ÖZETİ: Davacının yaklaşık 3,5 yıl süre ile haftada 5 gün günde 3 saat fazla mesai yaptığı ve Cumartesi günü de 8 saat fazla çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.Ancak, bir kimsenin uzun süre ara vermeden kabul edildiği şekilde çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.İzin,raporlu süre gibi çalışılmayan günlerin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Bu nedenle hesaplanan fazla mesai ve Cumartesi günü çalışması karşılığı ücretten uygun bir indirim yapılarak gerçek miktar tespit edilmeli ve sonucuna göre hüküm altına alınmalıdır
               

  DAVA                         :Davacı, fazla mesai ücreti ile Cumartesi tatil parasının
  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı fazla mesai ile Cumartesi günü çalışması karşılığı ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek alacak isteğinde bulunmuş olup, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.Dosyada mevcut bir kısım ücret bordrolarında fazla mesai ve Cumartesi günü çalışma karşılığı ücret tahakkukuna yer verilmiştir.Her ne kadar bordrolar imzasız ise de dosya içeriğine göre aylık ücretin banka aracılığı ile ödendiği anlaşılmaktadır.Bu nedenle öncellikle banka hesap ekstresi getirtilerek bordrolarda tahakkuku yapılmış olan ücretin ödenip ödenmediği araştırılmalı, şayet ödenmiş ise ve davacı bu ödeme sırasında ihtirazi kayıtta bulunmamışsa bu aylar için istekler red edilmelidir. Öte yandan, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yaklaşık 3,5 yıl süre ile haftada 5 gün günde 3 saat fazla mesai yaptığı ve Cumartesi günü de 8 saat fazla çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.Ancak, bir kimsenin uzun süre ara vermeden kabul edildiği şekilde çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.İzin,raporlu süre gibi çalışılmayan günlerin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Bu nedenle hesaplanan fazla mesai ve Cumartesi günü çalışması karşılığı ücretten uygun bir indirim yapılarak gerçek miktar tespit edilmeli ve sonucuna göre hüküm altına alınmalıdır.Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ