• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/4452
  Karar No: 2006/25787
  Tarihi:      04.10.2006

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
  l YILLIK İZİN MAZERET VB. NEDENLERLE HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının çalıştığı süre içerisinde her gün fazla mesai yapması hayatın olağan akışına aykırıdır. İzin, rapor vs. mazeretler sebebi ile bazı günlerde fazla mesai yapmadığı kabul edilerek takdiri bir indirim yapılması düşünülmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, hafta ve genel tatil gündelikleri, prim ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Bilirkişi raporunun alınmasından sonra ibraz edilen Eczacılar Odası yazısında eczanelerin çalışma saatleri belirtilmiştir. Bu nedenle fazla çalışma ücreti alacağının hesabında tanık beyanlarının anılan yazı içeriği ile birlikte yeniden değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  3. Davacının çalıştığı süre içerisinde her gün fazla mesai yapması hayatın olağan akışına aykırıdır. İzin, rapor vs. mazeretler sebebi ile bazı günlerde fazla mesai yapmadığı kabul edilerek takdiri bir indirim yapılması düşünülmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ