• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/22651
  Karar No: 2007/7995
  Tarihi:      21.03.2007

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
  l ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUKU YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN AKSİNİN EŞ DEĞER BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: İbraz edilen ücret bordrolarının bir kısmında fazla mesai ücreti tahakkuku bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenmesine ve bu aylarda daha fazla çalışma yapıldığı eş değerde yazılı belgelerle kanıtlanamamasına rağmen, anılan aylarla da ilgili fazla mesai ücreti alacağı hesaplaması yapılarak hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, hafta tatili gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- İbraz edilen ücret bordrolarının bir kısmında fazla mesai ücreti tahakkuku bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenmesine ve bu aylarda daha fazla çalışma yapıldığı eş değerde yazılı belgelerle kanıtlanamamasına rağmen, anılan aylarla da ilgili fazla mesai ücreti alacağı hesaplaması yapılarak hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ