• FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2022/4477
  Karar No. 2022/4842
  Tarihi: 20.04.2022

  l FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI
  l TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN KARŞI TARAF YARARINA AVUKAT-LIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Öte yandan Dairemiz uygulamasında, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarından yapılan uygun bir indirim ile ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde bir kurala yer verilmediğinden ve ayrıca işçinin davasını açtığı veya ıslah ya da talep artırım yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada Mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilinemediğinden, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarından yapılan indirimlerden dolayı reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına vekalet ücretine ve yargılama giderine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan Nizip Belediye Başkanlığı vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y  K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalı Belediyede kesintisiz şekilde temizlik işçisi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesini emeklilik sebebi ile feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücret alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. vekili, davacının emekli olması nedeni ile kendi rızası ile işten ayrıldığını, hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, şirket açısından zamanaşımı itirazında bulunduklarını belirterek davanın reddini istemiş; diğer davalı şirket ve davalı Belediye cevap dilekçesi sunmamıştır.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara ve aldırılan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Bozma ve Bozmadan Sonraki Yargılama Süreci:
  Kararın davalılarca temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi tarafından davalı Belediye ve davalı As-Şel Elektronik Medikal Ltd. Şti.’nin tüm, davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek davalının davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı defin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
   Bozmaya uyan Mahkemece, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarına yönelik dava terfik edilerek başka bir esasa kaydedilmiş ve somut dosya üzerinden kıdem tazminatı ile yıllık alacakları yönünden davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı gerekçesiyle usulden reddine karar verilmiştir.
  Kararın davacı tarafça temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiş; bozmaya uyulmakla taraflar lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu ve Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi tarafından davanın belirsiz alacak davası olarak açılabileceği kabul edilerek sadece davaya karşı zamanaşımı def'in dikkate alınması hususunda bozma yapıldığı belirtilerek bozmaya uygun karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
  Bozmaya uyan Mahkemece, tefrik edilen dava tekrar somut dava ile birleştirilmiş ve dava konusu fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları yönünden davaya karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Kararın davacı ve davalılardan Nizip Belediye Başkanlığı tarafından temyizi üzerine Dairemizce davalı Belediyenin tüm, davacının air temyiz itirazlarının reddine karar verilerek bozmaya uygun şekilde sadece davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. lehine davaya karşı zamanaşımı def'i dikkate alınarak hüküm kurulması; temyiz talepleri reddedilen diğer davalılar yönünden ise bozma öncesi gibi karar verilmesi gerektiği ve davacı lehine oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınmadan zamanaşımı defin tüm davalılar yönünden dikkate alınmasının hatalı olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

  Bozmaya uyan Mahkemece, davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. yönünden davanın zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiş; diğer davalılar yönünden ise zamanaşımı defi dikkate alınmadan ilk karardaki gibi hüküm kurulmuştur.
  Temyiz Başvurusu:
  Kararı davacı vekili ve davalılardan Nizip Belediye Başkanlığı vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin yeniden incelenmesine hukukça ve yasaca cevaz bulunmamasına göre davalı Belediyenin tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- Mahkemece bozmaya uyulmasına rağmen bozma gereğinin tam olarak yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Dairemizce, davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. tarafından ileri sürülen zamanaşımı defin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle bozma yapılmıştır. Mahkemece bozmaya uyulmuş; ancak bu defa davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir. Kıdem tazminatı ve izin alacakları yönünden, dava tarihi itibariyle zamanaşımı dolmadığına göre anılan alacaklardan davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. de sorumlu tutulmalı; fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacakları yönünden ise Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı defi dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre sorumluluğu olduğu miktar belirlenerek hüküm altına alınmalıdır. Diğer davalılar yönünden ise şimdiki gibi karar verilmelidir. Davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin ileri sürdüğü zamanaşımı defin dikkate alınması ve somut olaya uygulanmasında hataya düşüldüğü anlaşılmakla, Mahkeme kararının dördüncü kez bozulması gerekmiştir.
  3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13 üncü maddesine göre Tarife’nin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarife’nin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarife’nin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
  Öte yandan Dairemiz uygulamasında, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarından yapılan uygun bir indirim ile ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde bir kurala yer verilmediğinden ve ayrıca işçinin davasını açtığı veya ıslah ya da talep artırım yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada Mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilinemediğinden, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarından yapılan indirimlerden dolayı reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına vekalet ücretine ve yargılama giderine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.
  Somut uyuşmazlıkta, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacakları yönünden reddedilen miktarlar indirime dayandığından, davalılar Nizip Belediye Başkanlığı ve As-Şel Elektronik Medikal Ltd. Şti. lehine ret vekalet ücretine hükmedilmesi ve kabul ve ret oranına göre bir kısım yargılama giderinin davacının üzerinde bırakılması isabetsiz olmuştur. Belirtilen sebeple, anılan davalılar yönünden ret vekalet ücretine hükmedilmemeli ve yargılama giderlerinin tamamından da sorumlu tutulmalarına karar verilmelidir. Öte yandan, iki numaralı bozma sebebine göre davalı Ezgi Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. yönünden zamanaşımı sebebiyle reddedilecek alacak miktarlarına göre anılan davalı açısından vekalet ücreti ve yargılama gideri ayrıca değerlendirilmelidir.
  SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 20.04.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ