• FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATAİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNDEN %50 ORANINDA YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN FAZLA OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2013/10948
  2015/6678
  16.02.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /41

   
     
  • FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATAİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNDEN %50 ORANINDA YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN FAZLA OLMASI
  • HÜKMEDİLEN MİKTARLARIN NET Mİ BRÜT MÜ OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ   Mahkemece fazla mesai, ulusal bayram- genel tatil ve hafta tatili ücretlerinde %50 takdiri indirim yapılması hakkın özünü etkileyecek nitelikte olup, fazladır. Mahkemece daha makul oranda indirim yapılması gerekirken %50 oranında indirim yapılması hatalıdır
  Hükmedilen miktarların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hüküm fıkrasında belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
   
   
       
               
             
  DAVA             :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ile yol ulaşım ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Akkuş Göl tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
  Davacı İsteminin Özeti:    
  Davacı, 12/09/2009 tarihinde davalı işyerinde ızgaracı ve dönerci ustası olarak çalışmaya başladığını, ancak sigorta başlangıcının 20/11/2009 tarihi olarak yaklaşık iki ay geç gösterildiği, davalı işverenin işine kötü niyetli olarak 26/05/2011 tarihinde son verdiğini, gerçek ücretinin gizlendiğini, aylık net ücretinin 1.954,00 TL olduğunu iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram-genel tatil- hafta tatili ücreti ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının iş akdinin haklı fesih sebeplerine dayanılarak feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin davalı tarafından haksız feshedildiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Mahkemece davalı işveren tarafından davacıya dava tarihinden önce yapılan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemelerinden sonra bakiye kıdem ve ihbar tazminatı sırasıyla 3,130,80 TL ve 1,205,50 TL olup, yine davalı işveren tarafından davacıya “ tazminatıma karşılık” ibareli yazılı belge uyarınca yapılan 5,000 TL ödemeden, 3,130,80 TL + 1,205,50 TL = 4,335 TL’nın mahsubu yapılması halinde 663 TL arttığı, fazla mesai ücretinden bu artan 663 TL'nin mahsubu gerekirken, 2.814,53 TL'nin maksubu hatalıdır.
  3- Mahkemece fazla mesai, ulusal bayram- genel tatil ve hafta tatili ücretlerinde %50 takdiri indirim yapılması hakkın özünü etkileyecek nitelikte olup, fazladır. Mahkemece daha makul oranda indirim yapılması gerekirken %50 oranında indirim yapılması hatalıdır.

  4- Hükmedilen miktarların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hüküm fıkrasında belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:  
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ