• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
  6100 S.HMK/107
  2016/3082 E. , 2019/32 K.

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2016/3082
  Karar No. 2019/32
  Tarihi: 07.01.2019

  l FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ
  l BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLECEĞİ
  l DEĞER ARTTIM DİLEKÇESİNİN ISLAH OLARAK KABUL EDİLİP ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  ÖZETİ: Fazla çalışma ücret alacağı yönünden, davacı haftada kaç saat fazla çalışma yaptığını belirleyebilmekte ise de hakimin hesaplanan miktardan hangi oranda takdiri indirim yapacağını bilebilecek durumda değildir. Bu sebeple, fazla çalışma ücret alacağı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.
  Fazla çalışma alacağının belirsiz alacak davasına konu edilebilecek nitelikte alacak olduğu ve davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı anlaşılmakla mahkemece davanın kısmi dava olarak görülmesi ve davanın açılması ile alacağın tamamına ilişkin zamanaşımı süresi kesildiğinden, 6100 sayılı Kanun'un 107/2. maddesi gereğince talebin arttırılması ıslah olarak nitelendirilip ıslaha karşı zamanaşımı def'inin dikkate alınması isabetli olmamıştır. Talep arttırım dilekçesi ile talep edilen miktarlar zamanaşımına uğramaya-cağından, bu miktarlara göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Çavdar Çakır tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının ödenmediğini iddia ettiği fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücret alacaklarının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının tüm hak ve alacaklarının müvekkili şirket tarafından ödendiğini, iş yerinde fazla mesai yapılmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak ulusal bayram genel tatil ücret talebinin reddi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1- Davalı Temyizi Yönünden;
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, süresinde verilmeyen gerekçeli temyiz dilekçesinde belirtilen hususlar değerlendirilmeksizin, yerinde bulunmayan ve sebepleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddine,
  2- Davacı Temyizi Yönünden;
  Davacının fazla çalışma ücret alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı uyuşmazlık konusudur.
  Somut olayda, davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı dava dilekçesi ve harç tamamlama dilekçesinden anlaşılmaktadır.
  Fazla çalışma ücret alacağı yönünden, davacı haftada kaç saat fazla çalışma yaptığını belirleyebilmekte ise de hakimin hesaplanan miktardan hangi oranda takdiri indirim yapacağını bilebilecek durumda değildir. Bu sebeple, fazla çalışma ücret alacağı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.
  Fazla çalışma alacağının belirsiz alacak davasına konu edilebilecek nitelikte alacak olduğu ve davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı anlaşılmakla mahkemece davanın kısmi dava olarak görülmesi ve davanın açılması ile alacağın tamamına ilişkin zamanaşımı süresi kesildiğinden, 6100 sayılı Kanun'un 107/2. maddesi gereğince talebin arttırılması ıslah olarak nitelendirilip ıslaha karşı zamanaşımı def'inin dikkate alınması isabetli olmamıştır. Talep arttırım dilekçesi ile talep edilen miktarlar zamanaşımına uğramayacağından, bu miktarlara göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ