• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BORDRODA SEMBOLİK FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMESİ HALİNDE BU DÖNEM İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/22464
  2014/5560
  10.03.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /41
     
  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BORDRODA SEMBOLİK FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMESİ HALİNDE BU DÖNEM İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma tahakkukları yapılırsa bu aylar fazla çalışma hesabından dışlanmaz ancak yapılan fazla çalışma ödemeleri tespit edilen fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilir.
   
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı Aras Kargo AŞ.vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacı vekili,  kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ve fazla çalışma ücreti  alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma ücretinin hesaplanması konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Davacı işçi fazla çalışma alacaklarının ödenmediğini iddia etmekte, davalı ise yapılan fazla çalışma karşılığı ücretlerin ödendiğini savunmaktadır.
              İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
              Somut olayda dosya içerisinde bulunan fazla çalışma hesabı yapılan dönemlere ilişkin davacı tarafından ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan bir kısım bordrolarda fazla çalışma ücretleri tahakkukları bulunduğu ancak tahakkukların sembolik olduğu anlaşılmaktadır.
              Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma tahakkukları yapılırsa bu aylar fazla çalışma hesabından dışlanmaz ancak yapılan fazla çalışma ödemeleri tespit edilen fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilir.
              Mahkemece sözü edilen şekilde mahsup işlemi yapmayan bilirkişi raporuna itibar ederek hüküm kurulmuş olması hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı Aras Kargo AŞ.'ne iadesine, 10.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
             

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ