• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI HESABININ TANIK ANLATIMLARINA DAYANMASI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/7608
  2011/7526
  21.03.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI HESABININ TANIK ANLATIMLARINA DAYANMASI
  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ Gerçekten bir işçinin uzun süre ve her gün aynı şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Fazla çalışma ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, Yargıtay'ın yapılmasını öngördüğü indirimi çalışma süresinden indirim olarak algılamak gerekir. Fazla çalışma ücretinden indirim; takdiri indirim yerine kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda davacının tüm çalışma süresinde her hafta fazla çalışma yaptığı ve hafta tatili kullanmadan çalıştığı kabul edilmiştir
   
               

  DAVA                                 :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta
  Tatili, dini ve resmi bayram ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçinin istek konusu süre içinde fazla çalışma ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.
  Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır(Yargıtay. 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K, Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve Yargıtay 9.HD. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K.). Gerçekten bir işçinin uzun süre ve her gün aynı şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Fazla çalışma ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, Yargıtay'ın yapılmasını öngördüğü indirimi çalışma süresinden indirim olarak algılamak gerekir. Fazla çalışma ücretinden indirim; takdiri indirim yerine kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda davacının tüm çalışma süresinde her hafta fazla çalışma yaptığı ve hafta tatili kullanmadan çalıştığı kabul edilmiştir.
  Hesaplama tamamen tanık beyanlarına dayanmış olmakla hesaplanan fazla
  çalışma ücretinden indirime gidilmesi gerekirken tamamının hüküm altına alınması hatalı
  olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.                       
  3-İhbar tazminatı, fazla çalışma ve yıllık ücretli izin alacakları ıslahla arttırıldığına göre, ıslahla arttırılan miktarlara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, kabul edilen tüm miktarlar için, dava tarihinden faize karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21/03/20/1 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ