• FAZLA ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2007/36411
  Karar No. 2009/763
  Tarihi: 02.02.2009
                                                         
  l FAZLA ÇALIŞMA
  l İHTİRAZİ KAYITSIZ FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Dairemizin kararlılık kazanmış uygulanma-sına göre fazla mesai alacağı ihtirazı kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dâhil edilmemesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.         

  DAVA: Davacı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücreti ile vardiya prim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dairemizin kararlılık kazanmış uygulanmasına göre fazla mesai alacağı ihtirazı kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dâhil edilmemesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  Dairemizin 2006/32261 Esas, 2007/18990 karar sayılı karan ve kökleşmiş uygulaması da bu şekildedir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ