• FAZLA ÇALIŞMA

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/6281 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17137 4857 S. İşK/41
  Tarihi: 02/10/2019  
   
  • FAZLA ÇALIŞMA
  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI
  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRET İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI
  • YILDA 270 SAAT, AYDA 22,5 SAATİ HAFTADA 5.2 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ
  ÖZETİ  İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı  yerde görev ve talimat veren bir  başka yönetici  ya da şirket  ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları  aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti  talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
  Somut uyuşmazlıkta; davacının bireysel iş sözleşmesine göre fazla mesai ücreti maktu ücrete dahil olup ayrıca dosyadaki bilgi ve belgelerden davacıya 2011 yılı Mart ayına kadar her ay on beş saat fazla mesai ücreti, 2011 yılı Mart ayından itibaren de her ay yirmi saat fazla mesai ücreti tahakkuku yapılıp banka kanalıyla ödendiği ancak bordroların imzasız olduğu anlaşılmaktadır. Davacının fazla mesai ücreti
  hesabı yapılırken bordrolarda tahakkuk ettirilerek ödenen fazla mesai ücretinin ve fazla mesai ücreti,
  ücrete dahil olduğuna göre maktu ücretle birlikte ödendiği anlaşılan haftalık 5.2 saat aylık 22.5 saat
  fazla mesainin hesaplamada mahsup edilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
  .
   
     Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri

  tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, müvekkilinin 2007 yılı Şubat ayından itibaren tekniker olarak çalıştığını, müvekkilinin iş

  akdine haksız nedenle son verildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar

  verilmesini talep ve dava etmiştir. 

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili; davacının hizmet süresine ve ücretine itirazlarının bulunmadınığı fazla mesai ile ilgili

  yapılan mesailerin ödendiğini, zamanaşımı itirazlarının bulunduğunu savunarak davanın reddini talep

  etmiştir.

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  D) Temyiz:

  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 

  E) Gerekçe:

  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı

  vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

   

  Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar

  burada da  geçerlidir.  İşçinin  imzasını  taşıyan bordro  sahteliği  ispat  edilinceye kadar  kesin  delil

  niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda

  görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. 

  Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri

  iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda

  tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı

  vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de

  fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. 

  İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla

  çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla

  olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın

  ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin

  bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı  belge ile kanıtlaması gerekir. 

  İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda fazla çalışma tahakkuku yer aldığında ve tahakkukta yer alan

  miktarların karşılığı banka hesabına ödendiğinde, tahakkuku aşan fazla çalışmalar her türlü delille

  ispatlanabilir. Tahakkuku aşan fazla çalışma hesaplandığında, bordrolarda yer alan fazla çalışma ödeme

  tutarları mahsup edilmelidir. 

  İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı  yerde görev ve talimat veren bir  başka yönetici  ya da şirket  ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları  aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti  talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. 


  Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de

  dikkate alınarak belirlenmelidir. Satış temsilcileri genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak

  prim karşılığı çalışmaktadırlar. Prim, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir ücret ödemesi olup işverence

  işçiye garanti edilmiş bir temel ücretin üzerine belirli bir usule bağlı olarak ödenen ek bir ücrettir.

  İşverenin istek ve değerlendirmesine bağlı olabileceği gibi, sözleşme gereği olarak da verilebilir. Fazla

  mesai ise kural olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45

  saati aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise bu ek ücrete hak

  kazanır. Ancak ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın satış temsilcisi mesaisi artıkça prim alacağı

  artacağından, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin

  yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması gerekir. 

  İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak

  değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul

  etmektedir. Buna göre aylık 22,5 saat haftalık 5,2 saat fazla çalışma ücretinin temel ücret içinde

  ödendiği sonucuna varılmaktadır. Sözleşmedeki kuralın geçerli olabilmesi için kararlaştırılan ücretin,

  asgari ücrete ilave olarak aylık 22,5 saat fazla çalışmanın zamlı kısmını aşacak şekilde belirlenmesi

  gerekir. 

  Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu

  süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman

  kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir. 

  Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum

  günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık

  kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar için fazla

  çalışma ücreti  ödenmelidir.  Dairemizin  kararları  da  bu yöndedir  (Yargıtay  9.HD.  23.6.2009 gün

  2007/40862 E,  2009/17766 K).  

  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

  Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, günde yedibuçuk saat çalışılması gereken işlerde

  çalışan işçinin, yedibuçuk saati aşan çalışma süreleri ile yedibuçuk saatten az çalışılması gereken işler

  bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sözü edilen günlük çalışma sürelerini aşan çalışmalar,

  doğrudan fazla çalışma niteliğindedir. Sözü edilen çalışmalarda haftalık kırkbeş saat olan yasal sürenin
  aşılmamış olmasının önemi yoktur.

  Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41 inci maddesindeki, fazla çalışma

  süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu

  sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai

  ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir (Yargıtay

  9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.). 

  Fazla çalışmanın belirlenmesinde, 4857 sayılı Yasanın 68 inci maddesi uyarınca ara dinlenme sürelerinin

  de dikkate alınması gerekir. 

  Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son

  yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010

  gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.).

  Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları  yerine yazılı  belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması

  durumunda böyle bir  indirime gidilmemektedir.  Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin

  düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan

  kaldıracak  oranda  bir  indirime  gidilmemelidir(Yargıtay  9.HD.  21.03.2012  gün,  2009/48913  E,

  2012/9400  K  .).   

  Fazla çalışmaların yazılı  delil  yerine tanık beyanlarına dayalı  olarak hesaplanması halinde, işçinin

  normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından, hastalık

  mazeret  izin  gibi  nedenlerle  belirtildiği  şekilde çalışamadığı  günlerin  olması  kaçınılmaz olup,  bu

  durumda karineye dayalı makul indirim yapılmalıdır(Yargıtay HGK, 06.12.2017 tarih 2015/9-2698 E.-

  2017/1557 K.). 

  Fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine doğrudan yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması

  durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 

  Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen

  miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemez. 

  Somut uyuşmazlıkta; davacının bireysel iş sözleşmesine göre fazla mesai ücreti maktu ücrete dahil olup

  ayrıca dosyadaki bilgi ve belgelerden davacıya 2011 yılı Mart ayına kadar her ay on beş saat fazla

  mesai ücreti, 2011 yılı Mart ayından itibaren de her ay yirmi saat fazla mesai ücreti tahakkuku yapılıp

  banka kanalıyla ödendiği ancak bordroların imzasız olduğu anlaşılmaktadır. Davacının fazla mesai ücreti

  hesabı yapılırken bordrolarda tahakkuk ettirilerek ödenen fazla mesai ücretinin ve fazla mesai ücreti,

  ücrete dahil olduğuna göre maktu ücretle birlikte ödendiği anlaşılan haftalık 5.2 saat aylık 22.5 saat

  fazla mesainin hesaplamada mahsup edilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  F) Sonuç:

   Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgiliye iadesine, 02/10/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ