• FAZLA ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41, 44
  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi  
       
  Esas No. 2019/1528
  Karar No. 2019/5741
  Tarihi: 14.03.2019

  l FAZLA ÇALIŞMA
  l FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA GENEL TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMANIN 7,5 SAATİNİN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLÜP 7,5 SAATİ AŞAN KISIMLARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİR-MESİNİN GEREKMESİ
  ÖZETİ: Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücretinin hesaplanması bakımından;
  Hükme esas bilirkişi raporunda tanıklara göre haftada 6 gün 14 saat çalışma, 2 saat ara dinlenmesi ile 12 saat günlük fiili çalışma, haftada 72 saat fiili çalışma sonucunda haftada 27 saat fazla mesai hesaplandığı, bu şekilde hafta tatili çalışmalarının fazla mesai hesabında dışlandığı anlaşıldığından bu noktada bir hata bulunmamaktadır.
  Ancak, ulusal bayram genel tatil günlerinin, ara dinlenme süresi düşülünce bulunan fiili çalışma süresinden normal mesai süresi olan 7,5 saatlik kısımlarının fazla mesai hesabında dışlandığına ilişkin bir açıklama veya hesaplama hükme esas bilirkişi raporunda bulunmamaktadır. Ulusal bayram genel tatil günlerinin, ara dinlenme süresi düşülünce bulunan fiili çalışma süresinden normal mesai süresi olan 7,5 saatlik kısımlarının fazla mesai hesabında dışlanması, ara dinlenme düşülerek bulunan günlük fiili çalışma süresinin 7,5 saati aşan kısımlarının ulusal bayram genel tatil günleri bakımından fazla mesai süresine eklenmesi ve bu hesabın denetime elverişli şekilde yapılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı isteminin özeti: 
  Davacı vekili, müvekkilinin 30.06.2010 tarihinde davalı ...-Akademik İletişim ünvanlı işyerinde enerji arızaları ve jeneratör desteği biriminde çalışmaya başladığını, çalışmaya başladıktan yaklaşık olarak 1 yıl sonra işyeri ünvanının Soyak Telekomünikasyon Bilişim Gıda Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiğini, 29.02.2012 tarihine kadar çalıştığını, en son aylık net ücretinin 1.500,00 TL olduğunu, davalı tarafça iş akdinin 29.02.2012 tarihinde haksız olarak feshedildiğini, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
  B)Davalı cevabının özeti: 
  Davalılar vekili, aşamalardaki beyanında iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, SGK kayıtlarında davacının 20.05.2010 tarihine kadar dava dışı başka bir işverende çalıştığı, 20.05.2010-11.06.2010 tarihleri arasında herhangi bir işverende kayıtlı çalışmasının olmadığı, 11.08.2010 tarihinde davalı ...'nın 1157485 sicil nolu işyerinde çalışmaya başladığı, hizmet döküm cetveli incelendiğinde, davacının 11.06.2010-31.07.2011 tarihleri arasında 1157485 sicil numaralı davalı ...'ya ait işyerinde, 01.08.2011-29.02.2012 tarihleri arasında diğer davalı Soyak Telekomünikasyon Bil. İlt. Gıda Elk. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait işyerinde çalıştığı, işyeri dosyasındaki belgelerden farklı sicil numaralı işyerinin fiilen aynı adreste bulunduğu, davalılardan ...'ya ait işyerinde yapılan işin mahiyetinin "gsm baz ist. Taah. Bakım montaj'' işi olduğu, diğer davalı Soyak Telekomünikasyon Bil. İlt. Gıda Elk. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti'ye ait işyerinde yapılan işin mahiyetinin "Telekominikasyon arıza bakım" olduğu, her iki davalının işyerinde yapılan işin aynı mahiyette olduğu,dosya kapsamında yeminli dinlenen tanık ... da ifadesinde " Ben işe girdiğimde işyeri şahıs şirketi idi ve ... ya ait idi, daha sonra işyerinin ismi Soyak Telekomünikasyon Ltd. Şti. oldu ve burada çalışmaya devam ettik, bildiğim kadarı ile bu şirket de ...'ya ait idi." şeklinde belirttiği, davacının fiilen aynı adreste bulunan ve telekominikasyon arıza bakım işi yapılan farklı işyeri numaraları ile davalılar tarafından işletilen işyerinde kesintisiz olarak çalıştığı, davalılar arasında organik bağ olduğu ve işverenlerin davacının haklarından müteselsilen sorumlu oldukları sonucuna varıldığı, tanık anlatımları ile davacı iddiasından davacının aylık net 1.500.00 TL. ücret ile yemek ve servis sosyal haklarından faydalanarak çalıştığı, Mahkememiz tarafından verilen karar, Yargıtay tarafından;davalılardan ... adına diğer davalı Soyak Telekomünikasyon Bilişim İletişim Hiz. Gıda Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin merkez adresine çıkarılan dava dilekçesi tebliğine ilişkin evrakların bila tebliğ iade edildiği, Mahkeme tarafından zabıta araştırması yapıldığı, zabıtaca adresin tespit edilemediğinin bildirilmesi üzerine tebliğ yapılamayan adrese dava dilekçesi ve tüm evrakların Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, yapılacak işin davalılardan ...'nın mernis adresinin tespit edilip mernis adresine tebligat yapılarak savunmasının alınıp, delilleri toplandıktan sonra bir karar verilmesi gerektiği ve hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmemesi gerektiği, belirtilerek bozulmuş olup, Mahkememiz tarafından Yagıtay bozma ilamı doğrultusunda belirtilen eksiklikler giderilmiş ve dosyamız daha önce rapor veren bilirkişiye tevdii edilerek ek rapor alındığı, davacının iş akdinin feshine ilişkin belgelerin sunulmadığı, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya ödendiğine dair deliller dosyada bulunmadığından davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı sonucuna varıldığı, davacıya yıllık ücretli izin kullandırıldığına veya izin ücreti ödendiğine dair yazılı deliller dosyaya sunulmadığından, davacının yıllık izin ücretine hak kazandığı sonucuna varıldığı, davalı tarafından, Avea Baz İstasyonları Bursa Sahaları Jeneratör Arıza Kayıtları sunulmuş ise de, bu belgelerin davacının çalışma saatlerine dair olmadığı, dosyaya çalışma gün ve saatlerini gösterir herhangi bir belge ibraz olunmamıştır. Tanık anlatımları ve davacı iddiası birlikte değerlendirildiğinde davacının günde 14 saat çalıştığı ve haftalık 45 saati aşan 27 saatin fazla çalışma olduğu sonucuna varıldığı, davacı tanıklarının, davacının hafta tatilinde çalıştığını beyan ettiği, işçinin hafta tatilinden önceki çalışmalarının toplamı 45 saati buluyorsa, hafta tatili için çalışmadan iş Kanunu gereği almaya hak kazandığı bir gündelik tutarındaki ücretine, hafta tatilinde fiilen çalışması nedeniyle fazla çalışmaya giren yüzde elli zamlı ücret yani işçinin 1,5 günlük ücreti daha eklenecek ve hafta tatilinde çalışan işçiye o gün için toplam 2,5 günlük ücret ödenmesi gerektiği, anılan mahiyette herhangi bir belge bulunmadığından davacının hafta tatili ücretine hak kazandığı, davacı tanıklarının ulusal bayram, genel tatil ve dini bayramlarda çalışıldığını beyan ettiği, işçi bu günlerde çalışmadan 1 günlük ücret alacak, çalışırsa ayrıca 1 günlük ücret daha alacağı, çalışma karşılığı olan ücretinin ödendiğinin ispatı ise yazılı koşula bağlı olup bu mahiyette bir belge sunulmadığından, davacının ulusal bayram genel tatil ücretine hak kazandığı, bilirkişi raporu ile brüt ücret üzerinden 3.683,50 TL kıdem tazminatı, 3.313,80 TL ihbar tazminatı, 978,60 TL yıllık izin ücreti, 1.536,19 TL ulusal bayram genel tatil ücreti, 7.782,00 TL hafta tatili ücreti ve 27.960,10 TL fazla mesai ücreti hesaplandığı görülmekle, davacının izin hastalık ve başkaca nedenler ile çalışamadığı günler olabileceği hususları göz önünde bulundurularak, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacağında %30, hafta tatili ücretinde ise takdiren %50 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak, sübut bulan davanın kısmen kabulu cihetine gidildiği, her ne kadar 19/11/2018 tarihli celsenin 5 numaralı bendinde; '' %50 hakkaniyet indirimi yapılmış 3.891,00 TL brüt fazla mesai ücretinin 50,00 TL'sine dava tarihinden bakiyesine ıslah tarihi olan 28/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek ve bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka mevduat faizi uygulanmak suretiyle davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,'' şeklinde yazıldığı görülmüş ise de; bu alacak kaleminin hafta tatili ücretine ilişkin olduğu, yazımda hata yapıldığı anlaşıldığından, bu alacak kalemi hafta tatili ücreti olarak değiştirildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D)Temyiz: 
  Karar süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E)Gerekçe: 
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücretinin hesaplanması bakımından;
  Hükme esas bilirkişi raporunda tanıklara göre haftada 6 gün 14 saat çalışma, 2 saat ara dinlenmesi ile 12 saat günlük fiili çalışma, haftada 72 saat fiili çalışma sonucunda haftada 27 saat fazla mesai hesaplandığı, bu şekilde hafta tatili çalışmalarının fazla mesai hesabında dışlandığı anlaşıldığından bu noktada bir hata bulunmamaktadır.
  Ancak, ulusal bayram genel tatil günlerinin, ara dinlenme süresi düşülünce bulunan fiili çalışma süresinden normal mesai süresi olan 7,5 saatlik kısımlarının fazla mesai hesabında dışlandığına ilişkin bir açıklama veya hesaplama hükme esas bilirkişi raporunda bulunmamaktadır. Ulusal bayram genel tatil günlerinin, ara dinlenme süresi düşülünce bulunan fiili çalışma süresinden normal mesai süresi olan 7,5 saatlik kısımlarının fazla mesai hesabında dışlanması, ara dinlenme düşülerek bulunan günlük fiili çalışma süresinin 7,5 saati aşan kısımlarının ulusal bayram genel tatil günleri bakımından fazla mesai süresine eklenmesi ve bu hesabın denetime elverişli şekilde yapılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
  3-Tanık beyanına göre hesaplanan fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının sadece tanıkların davalı işveren nezdinde çalıştıkları süreler ile sınırlı olarak bildikleri dönem bakımından hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
  F)SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ