• FAZLA ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi  

  Esas No. 2016/24157 
  Karar No. 2019/5380 
  Tarihi: 12.03.2019

  l FAZLA ÇALIŞMA
  l TANIKLA KANITLANAN FAZLA ÇALIŞMA-DAN YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLER ŞEKİLDE YAPILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacının fazla çalışma yaptığı tanık beyanlarına göre belirlenmiş olup hesaplanan alacakdan takdiri indirim yapılması yerinde ise de, Mahkemece, hakkın özünü etkiler şekilde %50 oranında takdiri indirim yapılması hatalıdır. Taktiri indirim fazla olup, daha makul oranda yapılmalıdır

  DAVA: Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi, davalı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12/03/2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Avukat ... geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde plastik cerrahi uzmanı olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini, fesih nedeniyle tazminatları ödenmediği gibi bir kısım ücretlerinin de verilmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, taraflar arasında İş Kanunları hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını, burada bir doktorun kira sözleşmesi mucibince oturduğu ve işlettiği işletme söz konusu olduğunu, davacının müvekkili şirket ile yapılan bir toplantıda özel muayenesinin önceden olduğu gibi devam edeceğini ve hastaneden daha çok kazandığını ve kazanacağını beyan ettiğini, bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve sair talep hakkının hukuken mümkün bulunmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı işyerinde iş sözleşmesi kapsamında 01//10/2009-31/052012 tarihleri arasında çalıştığı, sözleşmesinin davalı işverence haklı neden olmadan fesh edildiği buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma ile genel tatil ücreti alacakları da olduğu ücret alacağı bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasında, davacının fazla çalışma alacağı olup olmadığı ve saatleri hususunda uyuşmazlık vardır. 
  Davacı dava dilekçesinde fazla çalışma alacağı ile ilgili olarak, davalı işyerinde haftada 6 gün süre ile günde 09.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını, buna ek olarak haftada 3-4 gün süre ile 22.00-23.00 saatlerine kadar çalıştığını iddia etmiş, davalı ise davacının fazla çalışması olmadığını savunmuştur.
  Dosyada mevcut bilirkişi raporunda davacı iddiası ile tanık beyanları dikkate alınarak, davacının haftada 6 gün, günde 09.00-29.00 saatleri arasında 1 saatlik ara dinlenme süresi ile ve buna ek olarak haftada 3 kez operasyonun uzaması nedeniyle 2 saat daha fazla çalıştığı gerekçesi ile toplamda haftalık 15 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek alacak hesabı yapılmıştır.
  Davacı taraf, fazla çalışma hesabı ile ilgili bilirkişi raporunu kabul etmeyerek haftalık 18 saatlik fazla çalışma alacağı hesabı yapmış ve Mahkemece bu hesaba itibar edilmiştir. 
  Davacı tarafın dava dilekçesindeki açıklamaları ile tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde haftalık 15 saatlik fazla çalışma yapıldığının kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile haftalık 18 saat fazla çalışma kabulü hatalıdır. 
  3- Davacının fazla çalışma yaptığı tanık beyanlarına göre belirlenmiş olup hesaplanan alacakdan takdiri indirim yapılması yerinde ise de, Mahkemece, hakkın özünü etkiler şekilde %50 oranında takdiri indirim yapılması hatalıdır. Taktiri indirim fazla olup, daha makul oranda yapılmalıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 2.037.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ