• FAZLA ÇALIŞMA


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/9576
  2011/7568
  21.03.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  • FAZLA ÇALIŞMA
    ÖZETİ Somut olayda davacının bölge müdürü olduğundan söz edilerek fazla çalışma ücreti isteğinin reddine karar verilmişse de davalı savunmasına göre son 3 yıldır bu görevde çalışmıştır. Davacının işyerinde çalıştığı sırada son üç yıl öncesinde hangi unvanda ve ne gibi yetkilerle çalıştığı belirlenmeli, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde belirtilen dönem için fazla çalışma hakkının olup olmadığı dosyadaki delil durumuna göre yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece davacının istek konusu dönemin tamamında bölge müdür olarak görev yapmış gibi sonuca gidilmesi hatalıdır.
  Öte yandan davacının bayram ve genel tatil ücreti isteklerinin de aynı gerekçeyle reddine karar verilmesi de hatalı olmuştur. Dosya içeriğine göre davacı işçi bayram ve genel tatil günlerinin bir kısmında çalıştığını yöntemince kanıtlamış olup sözü edilen günlerde çalışmanın karşılığının 4857 sayılı İş Kanunumun 44ve 47. maddesi hükümlerine göre zamlı şekilde ödenmesi gerekir, işçinin üst düzey yönetici olması sözü edilen çalışmaların karşılığını istemesine engel oluşturmaz. Mahkemece dosya içindeki bilirkişi raporu bu yönden bir değerlendirmeye tabi tutularak istekle ilgili bir karar verilmelidir
   
               

  DAVA                                  :Davacı, fazla çalışma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi davalının devraldığı Gima ve bağlı mağazalarında 01.02.1997-17.11.2006 tarihleri arasında çeşitli görevlerde çalıştığını, son olarak Ankara bölge satış müdürü olarak çalıştığını, haftanın altı günü 08.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını, davacının telefonunun saat 20.00'den sonra sürekli açık kaldığını işverenin direktifleri doğrultusunda veya mağazalarda ortaya çıkan sorunlar konusunda kendisinden bilgi alındığını, bu çalışmasının mağazanın kapandığı saat olan 23.00'e kadar devam ettiğini, ramazan bayramlarında bir gün, kurban bayramlarında iki gün izin kullandığını, diğer günler çalıştığını, ulusal bayram genel tatil günlerinin tamamında çalıştığını ileri sürerek fazla çalışma ve bayram ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren davacının çeşitli görevlerde çalıştığını ve son olarak üç yıldır bölge satış müdürü olması sebebiyle üst düzey yönetici olduğunu, mesaisini kendisinin belirlediği gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının yüksek maaş alarak üst düzey yönetici sıfatıyla çalıştığını, çalışma saatlerini kendisinin belirlediği gerekçesiyle davaya konu isteklerin reddine karar verilmiştir.
  Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir.
  Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı ve yapmışsa ücrete hak kazanıp kazanamayacağı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir, işçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
  Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir, işçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
  İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
  İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir, işyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
  Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır, işçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.
  İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dâhil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir.
  Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağını ve zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir.
  Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (m.69/3). Bu hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7,5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararı bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K).
  Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanunumun 41. maddesinde yazılı olan fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir. Dairemizin kökleşmiş uygulaması bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.).
  Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dâhilindedir, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir.
  Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 12.11.2009 gün. 2009/ 15176 E, 2009/ 31514 K.; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K.). Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Dairemiz kararlarında fazla çalışma ücretlerinden yapılan indirim kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla davalı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği ifade edilmişse de(Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/ 17722 E, 2010/ 3192 K.) işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilenememektedir. Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekâlet ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş ve her türlü indirimden kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine daha önceki kararlarımızda fazla çalışma asıl alacaktan indirim sebebiyle red vekâlet ücretine hükmedilmekte ancak Borçlar Kanunumun 161/son. 325/son maddeleri ile 43 ve 44. maddelerine göreve yine 5953 sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. Bu durum uygulamada karışıklığa yol açtığı gibi eşitsizlik de yaratmaktadır. Konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma asıl alacaktan yapılan indirimler sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.
  Somut olayda davacının bölge müdürü olduğundan söz edilerek fazla çalışma ücreti isteğinin reddine karar verilmişse de davalı savunmasına göre son 3 yıldır bu görevde çalışmıştır. Davacının işyerinde çalıştığı sırada son üç yıl öncesinde hangi unvanda ve ne gibi yetkilerle çalıştığı belirlenmeli, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde belirtilen dönem için fazla çalışma hakkının olup olmadığı dosyadaki delil durumuna göre yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece davacının istek konusu dönemin tamamında bölge müdür olarak görev yapmış gibi sonuca gidilmesi hatalıdır.
  Öte yandan davacının bayram ve genel tatil ücreti isteklerinin de aynı gerekçeyle reddine karar verilmesi de hatalı olmuştur. Dosya içeriğine göre davacı işçi bayram ve genel tatil günlerinin bir kısmında çalıştığını yöntemince kanıtlamış olup sözü edilen günlerde çalışmanın karşılığının 4857 sayılı İş Kanunumun 44ve 47. maddesi hükümlerine göre zamlı şekilde ödenmesi gerekir, işçinin üst düzey yönetici olması sözü edilen çalışmaların karşılığını istemesine engel oluşturmaz. Mahkemece dosya içindeki bilirkişi raporu bu yönden bir değerlendirmeye tabi tutularak istekle ilgili bir karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
  alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21/03/2011 gününde oybirliğiyle karar
  verildi.             


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ