• FAİZ İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRME GEREKLİLİĞİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14
  818 BK/101

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO:        2003/2140

  KARAR NO0:   2003/14827
  TARİHİ:           19.09.2003

  l FAİZ İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRME GEREKLİLİĞİ
  l DAVALI YARARINA USULİ MÜKTESEP HAK

  ÖZÜ: Davalının dava tarihinden önce temerrüde düşürüldüğü davacı tarafça ispatlanamadığı halde kıdem tazminatı dışındaki alacaklara fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır.
  Mahkemece yapılacak iş hüküm davacı tarafından temyiz edilmediğinden davalı yararına oluşan usuli müktesep hak göz önüne alınarak mahkemece en yüksek reeskont faizini geçmemek üzere mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine karar vermekten ibaretti

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalının dava tarihinden önce temerrüde düşürüldüğü davacı tarafça ispatlanamadığı halde kıdem tazminatı dışındaki alacaklara fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır. Bu nedenle ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine dava tarihinden itibaren faize karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
  3. Kıdem tazminatına 1475 sayılı İş Kanununun 14/11.maddesi uyarınca mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesi gerekirken talep dışında mahkemece en yüksek reeskont faizi uygulanmasına karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece yapılacak iş hüküm davacı tarafından temyiz edilmediğinden davalı yararına oluşan usuli müktesep hak göz önüne alınarak mahkemece en yüksek reeskont faizini geçmemek üzere mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine karar vermekten ibarettir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ