• FAİZ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/8731
  2007/19711
  20.06.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34
   
   
  • FAİZ
  • ZAMAN AŞIMI DEFİ
  • TİS KAYNAKLANAN ALACAKLARA TİS Kİ ÖDEME TARİHLERİNDEN DİĞER ALACAKLARA İHTARNAME TARİHİNDEN FAZİ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davalı tarafça süresinde ve usulüne uygun olarak zamanaşımı defi ileri sürülmüştür. Mahkemece, dava tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık süreden önceki alacakların zamanaşımına uğradığı dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
  Toplu İş Sözleşmesinden doğan alacaklar için sözleşmede gösterilen ödeme tarihleri diğer alacaklar için ihtarnamenin tebliği tarihi gösterilerek faizin bu tarihlerden yürütülmesi gerekirken tüm alacaklar için temerrüt tarihi denilerek genel ifade ile karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
               


  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davalı tarafça süresinde ve usulüne uygun olarak zamanaşımı defi ileri sürülmüştür. Mahkemece, dava tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık süreden önceki alacakların zamanaşımına uğradığı dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
  3.Toplu İş Sözleşmesinden doğan alacaklar için sözleşmede gösterilen ödeme tarihleri diğer alacaklar için ihtarnamenin tebliği tarihi gösterilerek faizin bu tarihlerden yürütülmesi gerekirken tüm alacaklar için temerrüt tarihi denilerek genel ifade ile karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.6.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ