• FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ZORUNLULUĞU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/14528
  2005/4135
  14.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/161

   
   
  • FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ZORUNLULUĞU
    ÖZETİ: Taraflar arısnda akdedilen 22.1.2001 tarihli bir yıllık belirli süreli hizmet akdinin süre bitiminden sonra feshedilmemesi nedeniyle sürenin bir yıl daha uzadığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir Sözleşmenin 12.maddesi gereğince düzenlenen taraflardan birisinin hizmet akdini haklı bir sebep olmadan feshetmesi halinde öngörülen 3000 USD’ın cezai şart olduğu belirtilmiştir. Mahkeme iddiayı yerinde görerek 3000 USD ye hükmetmiştir. BK.nun 161/son maddesine göre hükmedilen miktar fahiş olup bir indirime gidilmemesi hatalıdır.
               

  DAVA                                   :Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti ve cezai şartın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

                                     Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                     Hüküm süresi içinde davalı Mehmet Keçe avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

              1.Dosyadaki  yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2.Taraflar arısnda akdedilen 22.1.2001 tarihli bir yıllık belirli süreli hizmet akdinin süre bitiminden sonra feshedilmemesi nedeniyle sürenin bir yıl daha uzadığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir Sözleşmenin 12.maddesi gereğince düzenlenen taraflardan birisinin hizmet akdini haklı bir sebep olmadan feshetmesi halinde öngörülen 3000 USD’ın cezai şart olduğu belirtilmiştir. Mahkeme iddiayı yerinde görerek 3000 USD ye hükmetmiştir. BK.nun 161/son maddesine göre hükmedilen miktar fahiş olup bir indirime gidilmemesi hatalıdır. 
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ