• EVLİLİK NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/26059
  Karar No. 2005/14823
  Tarihi: 28.04.2005         

  l EVLİLİK NEDENİYLE FESİH
  l FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ ÖNEMİNİN OLMAMASI
  l ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  ÖZETİ: 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde; kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği ile iş aktini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı açıkça düzenlenmiştir. Dosyadaki tüm deliller ve tanık beyanına göre davacının 18.7.2002 günü evlendiği ve iş akdinin 23.5.2003 tarihinde  davacı işçi tarafından evlilik nedeniyle sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Artık bu tarihten sonra davalı işverenin yaptırmış olduğu devamsızlık tespitlerinin hukuki bir kıymeti yoktur. Davacı kıdem tazminatına hak kazanmıştır.
  Öte yandan, işçinin ücretinin ödendiğinin bordro veya yazılı bir belge ile ispatı işverene aittir. Davacı 20 günlük ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş, davalı işveren bu ücretin ödendiğine dair herhangi bir belge ibraz etmemiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ve ücret alacağının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı 18.7.2002 tarihinde evlendiğini,evlilik nedeniyle, 23.5.2002 günü işten kendisinin ayrıldığını, 20 günlük ücretinin ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ve ücret alacağı talebinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, davacının 23.5.2002 tarihinden itibaren işe gelmediğini,bu durumu 23.5 ve 26.5.2003 günlerinde noter aracılığı ile tesbit ettirdiğini ,davacının iş akdinin 4857 sayılı yasanın 25/II-g maddesi gereğince haklı feshedildiğini ileri sürerek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, davacının 18.7.2002 günü evlendiği ancak evlenme sebebi ile iş aktini feshederken davalı işverene bildirimde bulunmadığı,bu nedenle davalı işverenin devamsızlık nedeniyle feshinin haklı olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
  1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde; kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği ile iş aktini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı açıkça düzenlenmiştir. Dosyadaki tüm deliller ve tanık beyanına göre davacının 18.7.2002 günü evlendiği ve iş akdinin 23.5.2003 tarihinde  davacı işçi tarafından evlilik nedeniyle sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Artık bu tarihten sonra davalı işverenin yaptırmış olduğu devamsızlık tespitlerinin hukuki bir kıymeti yoktur. Davacı kıdem tazminatına hak kazanmıştır.
  Öte yandan, işçinin ücretinin ödendiğinin bordro veya yazılı bir belge ile ispatı işverene aittir. Davacı 20 günlük ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş,davalı işveren bu ücretin ödendiğine dair herhangi bir belge ibraz etmemiştir. Bu nedenle davacının ücret alacağının reddedilmesi isabetsizdir. Mahkemece yapılacak iş; dosyada mevcut davacı alacaklarının hesaplandığı bilirkişi raporu değerlendirmeye tabi tutulmalı ve oluşacak sonuca göre davacı talepleri hakkında  bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ