• EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/11338
  2013/979
  28.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 24
     
  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ
   


  ÖZETİ Bu durumun yanında davacı tarafından kendisiyle aynı görevde çalışanlara göre düşük ücret ödenmesi, diğer çalışanların aksine ücretinde artış yapılmaması, vardiya düzeninin bulunmamasını da haklı fesih sebebi olarak ileri sürmüştür. Bu iddia karşısında öncelikle varsa ücret zammına dair yönetim kurulu kararı veya diğer dayanak belgeler getirtilerek davalı işyerinde ücret ve ücret artışları konusunda eşit işlem borcuna  aykırı davranılıp davranılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca davacı iddialarını ispat bakımından işyeri kayıtlarına dayanmakla davalı iş yerindeki vardiya düzenine ilişkin tüm belgeler  getirtilerek davacı iddialarını karşılar şekilde işyerinde vardiyaya bağlı olarak tespit edilen çalışma saatlerinde düzensizlik bulunup bulunmadığı, işverence belirlenen vardiya saatlerine bağlı çalışmanın davacıya olumsuz yansımaları bu bağlamda haklı feshe sebep teşkil edecek çalışma saatlerinin  söz konusu  olup olmadığı belirlenerek fesih hakkında değerlendirmede bulunmak gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı gerekçeyle karar verilmesi isabetsizdir
  .

   
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


              Davacı vekili, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğini belirterek kıdem tazminatının hüküm altına alınmasını talep  etmiştir.
              Davalı vekili, davacının iş sözleşemsini feshetmesini gerektirecek bir durum olmadığını, işçi feshinin haklı nedene dayanmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının yıllık izin kullandırılmamasını fesih sebebi yaptığı ancak kanunda bu durumun haklı fesih sebebi olarak düzenlenmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
              Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.
              Taraflar arasında davacının iş sözleşmesini haklı nedene dayalı olarak feshedip etmediği hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Mahkeme değerlendirmesinin aksine 14.05.2010 tarihli el yazısı ile yazılmış fesih bildiriminde yine aynı tarihli noter aracılığı ile yapılan fesih bildiriminde yalnızca yıllık izin kullandırılmaması iddiası fesih sebebi yapılmamıştır. Bu durumun yanında davacı tarafından kendisiyle aynı görevde çalışanlara göre düşük ücret ödenmesi, diğer çalışanların aksine ücretinde artış yapılmaması, vardiya düzeninin bulunmamasını da haklı fesih sebebi olarak ileri sürmüştür. Bu iddia karşısında öncelikle varsa ücret zammına dair yönetim kurulu kararı veya diğer dayanak belgeler getirtilerek davalı işyerinde ücret ve ücret artışları konusunda eşit işlem borcuna  aykırı davranılıp davranılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca davacı iddialarını ispat bakımından işyeri kayıtlarına dayanmakla davalı iş yerindeki vardiya düzenine ilişkin tüm belgeler  getirtilerek davacı iddialarını karşılar şekilde işyerinde vardiyaya bağlı olarak tespit edilen çalışma saatlerinde düzensizlik bulunup bulunmadığı, işverence belirlenen vardiya saatlerine bağlı çalışmanın davacıya olumsuz yansımaları bu bağlamda haklı feshe sebep teşkil edecek çalışma saatlerinin  söz konusu  olup olmadığı belirlenerek fesih hakkında değerlendirmede bulunmak gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı gerekçeyle karar verilmesi isabetsizdir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.      

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ