• EN SON PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN SORULMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/69

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No:  2005/12779
  Karar No: 2006/1971
  Tarihi:      06.03.2006                           

  l EN SON PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN SORULMASININ GEREKMESİ
  l REŞİT ÇOCUKLAR İÇİN DAVAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ
  l ANA-BABAYA GELİR BAĞLANMASI İÇİN KURUMA BAŞVURMALAR İÇİN ÖNEL VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan peşin sermaye değerinin Kurumdan sorularak, bildirilen miktarın en son zarardan indirilmesi suretiyle tazminatın saptanması gerektiği, Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.
  Dosyada davacılar Derya TOPLU ve Ali TOPLU adına çocuklara velayeten verilmiş bir vekaletnamenin bulunmaması karşısında davaya reşit olmayan çocuklar için devam edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Yapılacak iş; davanın niteliği göz önünde tutularak, ölen sigortalının mirasçıları olan davacılara gelir bağlanması için Kuruma başvurmaları, kurumun gelir bağlamaması halinde dava açmaları yönünde önel verilmek; ayrıca davacılar Derya ve Ali TOPLU için eksik olan vekaletnameler ikmal olunarak ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.

  DAVA: Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Beleç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara,toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalının sair itirazları yerinde değildir.
  2- Dava, nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Bu nedenle, mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan peşin sermaye değerinin Kurumdan sorularak, bildirilen miktarın en son zarardan indirilmesi suretiyle tazminatın saptanması gerektiği, Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, sigortalının mirasçıları olan davacılara bağlanan ve bağlanması gereken gelirin ne olduğu konusunda gerekli inceleme ve araştırma yapılmadığı, dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  3- Dosyada davacılar Derya TOPLU ve Ali TOPLU adına çocuklara velayeten verilmiş bir vekaletnamenin bulunmaması karşısında davaya reşit olmayan çocuklar için devam edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Yapılacak iş; davanın niteliği göz önünde tutularak, ölen sigortalının mirasçıları olan davacılara gelir bağlanması için Kuruma başvurmaları, kurumun gelir bağlamaması halinde dava açmaları yönünde önel verilmek; ayrıca davacılar Derya ve Ali TOPLU için eksik olan vekaletnameler ikmal olunarak ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, Davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz haremin istek halinde temyiz edene iadesine, 06.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ