• EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/27620
  2013/23200
  04.11.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17,120
  1475 S. İşK/14
     
  • EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA
  • İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARININ RE’SEN TESPİT EDİLEREK DİNLENMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Yapılacak iş, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemi kapsayacak şekilde dönem bordrolarını getirtmek ve bordro tanıklarını re'sen tespit edip dinlemek, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya ayrıntılı zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu işyerlerinin işverenleri veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarının beyanlarına başvurmak, komşu işyeri tanıklarının çalışma süresini tereddütsüz belirlemek amacıyla gerek görüldüğü takdirde hizmet döküm cetvellerini getirtmek, davacının davalı işveren işyerinde çalıştığı birimlerdeki belgelerde adının bulunup bulunmadığını gerekirse işyerinde keşif de yapmak  suretiyle denetlemek, davacıya yapılan ücret ödemeleriyle ilgili belgelerini istemek ve hizmet süresinin  nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
   
   
               

  DAVA             :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, emekli olduktan  sonra da davalı işveren işyerinde çalışmaya devam ettiğini,  iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarını istemiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının  emekli olduktan sonra işyerinde çalışmadığını, davacıya emeklilik nedeni ile  kıdem tazminatının ödendiğini  savunarak, davanın reddini istemiştir.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının emekli olduktan sonra da davalı işyerinde çalışmaya devam ettiği ve davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının emekli olduktan sonra da davalı işyerinde çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise  ne kadar süre ile çalıştığı hususunda toplanmaktadır.
              Somut olayda; davacının davalı işveren işyerinde 01.02.1984-31.08.1994 tarihleri arasında çalıştığı ve 31.08.1994 tarihinde emekli olarak yaşlılık aylığı almaya başladığı tartışmasızdır. İhtilaflı olan husus davacının emekli olduktan sonra da davalı işveren işyerinde çalışmaya devam edip etmediğidir. Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinde davacının 31.08.1994  tarihinden sonra kayıtlara geçmiş hizmeti bulunmamaktadır. Hizmet süresi hususunda dinlenen davacı tanıklarından bir davacının gelini, diğeri ise damadıdır. Davalı taraf ise tanık dinletmemiştir.
              Yapılacak iş, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemi kapsayacak şekilde dönem bordrolarını getirtmek ve bordro tanıklarını re'sen tespit edip dinlemek, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya ayrıntılı zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu işyerlerinin işverenleri veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarının beyanlarına başvurmak, komşu işyeri tanıklarının çalışma süresini tereddütsüz belirlemek amacıyla gerek görüldüğü takdirde hizmet döküm cetvellerini getirtmek, davacının davalı işveren işyerinde çalıştığı birimlerdeki belgelerde adının bulunup bulunmadığını gerekirse işyerinde keşif de yapmak  suretiyle denetlemek, davacıya yapılan ücret ödemeleriyle ilgili belgelerini istemek ve hizmet süresinin  nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
              Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup  bozmayı gerektirmiştir.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 04.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ