• EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA-İHBAR TAZMİNATI

  İlgili Kanun/md:

  1475 S.İş.K/14

   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi
   

  ESAS NO:        2003/3526

  KARAR NO:     2003/16955
  TARİHİ:           14.10.2003

  l EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA-İHBAR TAZMİNATI
  l EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMANIN YENİ BİR HİZMET AKDİ OLMASI

  ÖZÜ: Davacı işçinin 31.3.2000 tarihinde emekli olmak suretiyle işyerinden ayrıldığı ve kendisine 1.4.2000 tarihinde kıdem tazminatının ödendiği taraflar arasında tartışmasızdır. Emeklilik nedeniyle ayrılma halinde ihbar tazminatına hak kazanılamaz. Davacının bu tarihten sonraki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi olarak değerlendirilmelidir, ihbar tazminatının emeklilik sonrası çalışılan süreye göre hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken önceki dönemin de bu hesapta dikkate alınması hatalıdır.

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, hafta ve genel tatil gündelikleri, ücret farkı ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda: ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14.10.2003 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Avukat N.P geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşündü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçinin 31.3.2000 tarihinde emekli olmak suretiyle işyerinden ayrıldığı ve kendisine 1.4.2000 tarihinde kıdem tazminatının ödendiği taraflar arasında tartışmasızdır. Emeklilik nedeniyle ayrılma halinde ihbar tazminatına hak kazanılamaz. Davacının bu tarihten sonraki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi olarak değerlendirilmelidir, ihbar tazminatının emeklilik sonrası çalışılan süreye göre hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken önceki dönemin de bu hesapta dikkate alınması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 275.000.000. TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının “istek” halinde ilgiliye iadesine, 14.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ