• EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİHİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/26468
  Karar No: 2006/30084
  Tarihi:      14.11.2006

  l EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİHİ
  l İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA İŞVERENİN FESHİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ
  l İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA GERÇEK-LEŞEN SEBEPLERİN FESİH GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacı emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığını yazılı olarak işverene bildirmiş ve 1.9.2004 tarihinde işyerinden ayrılmış makul bir süre içinde de Sosyal Sigortalar Kurumuna yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunarak yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Davalının bilahare 27.10.2004 tarihinde hizmet akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmesi ise sonuca etkili değildir. Zira daha önce davacı tarafından emeklilik sebebiyle sona erdirilen hizmet akdinin daha sonra işverence feshedildiğinin kabulü mümkün değildir
  Öte yandan işverenin feshe neden olarak gösterdiği fiiller davacının emeklilik sebebiyle ayrılma isteğini içeren dilekçenin işverene verilmesinden sonra gerçekleşen fiillerdir.

  DAVA: Taraflar arasındaki, kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14.11.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat E.U ile karşı taraf adına Avukat B.B geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Davacı emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığını yazılı olarak işverene bildirmiş ve 1.9.2004 tarihinde işyerinden ayrılmış.makul bir süre içinde de Sosyal Sigortalar Kurumuna yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunarak yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Davalının bilahare 27.10.2004 tarihinde hizmet akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmesi ise sonuca etkili değildir. Zira daha önce davacı tarafından emeklilik sebebiyle sona erdirilen hizmet akdinin daha sonra işverence feshedildiğinin kabulü mümkün değildir.
  Öte yandan işverenin feshe neden olarak gösterdiği fiiller davacının emeklilik sebebiyle ayrılma isteğini içeren dilekçenin işverene verilmesinden sonra gerçekleşen fiillerdir.
  Açıklanan bu nedenlerle davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı yararına takdir edilen 450 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.11.2006 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
  KARŞI OY :Davacının 8.7.2004 tarihinde SSK’na gün toplama dilekçesi verdiği yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı yolundaki belgeyi 12.7.2004 tarihinde işverene vererek 1.9.2004 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanması için işten ayrılacağını bildirmiştir.
  İşyerinden 1.9.2004 tarihinde işten ayrılan davacının, başka bir eğitim kurumunda 6.9.2004 tarihinde çalışmaya başlaması ile davalı işveren tarafından 27.10.2004 tarihinde İş Kanununun 25/11. maddesi uyarınca iş sözleşmesi feshedilmiş bulunmaktadır.
  Davacı başka bir işyerinde çalışırken 1.2.2005 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için S.S.K'dan talepte bulunmuş olup 1.3.2005 tarihinden geçerli olmak üzere kendisine aylık bağlanmıştır. Ancak bu hususta S.S.K'dan verilen yazının işverene ulaştırılması halinde 1475 sayılı İş Kanununun 14/3. maddesindeki koşul oluşmuş sayılacaktır.
  Davalı işyerinde çalışırken davacı yaşlılık aylığı bağlanması için S.S.K'na başvurmadığından işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmamıştır.
  Öte yandan yaşlılık aylığı almak için işyerinden ayrılacağını bildiren davacı işten ayrıldıktan sonra S.S.K'na yaşlılık aylığı bağlanması için başvuruda bulunmadan başka işyerinde çalışmaya başlamıştır.Kaldı ki davalı yaşlılık aylığı bağlanması için Kuruma başvurduğunu belgelemeden işveren iş sözleşmesini haklı olarak feshetmiştir. Böyle olunca kıdem tazminatına ilişkin davanın reddine dair yerel mahkeme kararını usûl ve yasaya uygun bulduğumuzdan onanması düşüncesiyle sayın çoğunluğun bozma kararına katılamıyoruz.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ