• EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2822 S.TSGLK/6

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/12635
  Karar No: 2006/14038
  Tarihi:      15.05.2006

  l EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH
  l TİS HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM ETMESİ
  l TİS EMEKLİLİĞİ HAK EDEN VE 55 YAŞINI DOLDURAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMASI
  l BU HÜKMÜN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ OLMASI İÇİN İSTİSNASIZ TÜM İŞÇİLERE UYGULANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davalı işyerinde 01.01.2003-31.12.2004 tarihlerinde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin 70. maddesinde, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin emekliliğe hak kazanmaları ve 55 yaşım doldurmuş bulunmaları halinde iş sözleşmelerinin feshedileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshi tarihinde Toplu İş Sözleşme-sinin yürürlük süresi sona ermiştir. Ancak yeni Toplu İş sözleşmesinin imzalanmadığı anlaşılmaktadır. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 6/son maddesi uyarınca, “her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder.” İş sözleşmesinin sona erdirilmesi ile ilgili anılan sözleşmenin 70. maddesi, hizmet akdi hükmü olarak fesih tarihinde devam etmektedir. Davalı işverenin bu hükme dayanarak iş sözleşmesini sonlandırması, geçerli neden teşkil eder. Ancak davalı işverenin, bu hükmü, istisnasız olarak 55 yaşını dolduran işçilere uygulayıp uygulamadığı önem kazanmaktadır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren, davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, iş sözleşmesinin emekliliğe hak kazanması ve hizmetine ihtiyaç duyulmaması nedeni ile feshedildiğini, feshin geçerli nedene dayandığını savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davalı işyerinde 01.01.2003-31.12.2004 tarihlerinde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin 70. maddesinde, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin emekliliğe hak kazanmaları ve 55 yaşım doldurmuş bulunmaları halinde iş sözleşmelerinin feshedileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin feshi tarihinde Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi sona ermiştir. Ancak yeni Toplu İş sözleşmesinin imzalanmadığı anlaşılmaktadır. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 6/son maddesi uyarınca, "her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder." İş sözleşmesinin sona erdirilmesi ile ilgili anılan sözleşmenin 70. maddesi, hizmet akdi hükmü olarak fesih tarihinde devam etmektedir. Davalı işverenin bu hükme dayanarak iş sözleşmesini sonlandırması, geçerli neden teşkil eder. Ancak davalı işverenin, bu hükmü, istisnasız olarak 55 yaşını dolduran işçilere uygulayıp uygulamadığı önem kazanmaktadır. Mahkemece, işyeri ve ilgili kurumlardan kayıtlar istenmeli, tarafların bu konudaki kanıtları toplanmalı ve davalı işverenin bu uygulamayı istisnasız olarak 55 yaşını dolduran tüm işçilere uyguladığı anlaşıldığı takdirde, iş sözleşmesinin feshi geçerli kabul edilmeli ve istek reddedilmelidir. Aksi halde ise, şimdiki gibi karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ