• EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/1211
  Karar No: 2006/20713
  Tarihi:      12.07.2006

  l EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH
  l KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞVERENİN İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK KAZANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN BAŞLAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ:  Davacının 20.1.2002 tarihinde işyerinden yaşlılık aylığı almak amacı ile ayrıldığı, ancak prim ödeme gün sayısının noksan olması sebebi ile 1.10.2003 tarihinde SSK.ca kendisine yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır.
  Davalı davacının yaşlılık aylığı almaya hak kazandığını, davacının kendisine yaptığı 27.2.2004 tarihinde öğrendiğinden kıdem tazminatı faiz başlan-gıcının anılan tarih olması gerekirken mahkemece işten ayrılma tarihinin esas alınması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, hafta tatili, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının ve davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının 20.1.2002 tarihinde işyerinden yaşlılık aylığı almak amacı ile ayrıldığı, ancak prim ödeme gün sayısının noksan olması sebebi ile 1.10.2003 tarihinde SSK.ca kendisine yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır.
  Davalı davacının yaşlılık aylığı almaya hak kazandığını, davacının kendisine yaptığı 27.2.2004 tarihinde öğrendiğinden kıdem tazminatı faiz başlangıcının anılan tarih olması gerekirken mahkemece işten ayrılma tarihinin esas alınması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.7.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ