• EMEKLİLİĞİ HAK EDEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/7557
  2014/7539
  09.03.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
     
  • EMEKLİLİĞİ HAK EDEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Dosya içeriğine ve özellikle davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının dört aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekirken beş aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalıdır
   
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren iş sözleşmesinin işyerindeki yeniden yapılanma sonucu geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının davacının beş aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
  Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre iş sözleşmesi davalı işverence feshedilmiş olup, feshin geçerli sebebe dayandığı kanıtlanmadığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; söz konusu tazminatın belirtilen sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.
  Dosya içeriğine ve özellikle davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının dört aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekirken beş aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalıdır.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,
  3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-Alınması gerekli 25,20 TL harçtan davacı tarafından yatırılan 18,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 6.80,00 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına, davacı tarafından yatırılan 39,70 TL  harcın  davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan (81,70) TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 09.04.2013 tarihinde karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ