• EMEKLİ OLANLARIN KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞMALARI

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/63

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/8715
  Karar No: 2006/12522
  Tarihi: 10.10.2006          
                                        
  l EMEKLİ OLANLARIN KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞMALARI
  l YASANIN SSK YAŞLILIK AYLIĞINI KALDIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEDİĞİ
  l  YASANIN KAMU KURULUŞLARINA YAŞLILIK AYLIĞI ALARAK ÇALIŞANLARIN YAŞLILIK AYLIĞINI KESTİRMEDEN ÇALIŞTIRMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMESİ

  ÖZETİ: Bütçe Kanunu’nun 25/f maddesinin, 5335 sayılı Yasanın 29. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı ve işlemin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesine yer verilmiş olmasına karşın, anılan düzenlemeyi ortadan kaldıran 5335 sayılı Yasanın  30. maddesiyle aynı içerikli düzenlemenin getirildiği yönünün gözetilmemiş olmasının; 5277 ve 5335 sayılı yasalardaki düzenlemenin, “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; ...belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, ...ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”  Hükmünü içermesine ve yasal düzenlemenin Sosyal Sigortalar Kurumu’na aylık kesme yükümü getirmeyip, ilgili kuruluşlara aylığı kesilmemiş kişileri çalıştırmama yükümlülüğü öngörmüş bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle…

                 
  DAVA: Davacı, 2101929151 tahsis numarası ile emekli olduğunun ve emeklilik durumunun devam ettiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin  kabulüne  karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, mahkeme kararında, aylık kesme işleminin dayanağını oluşturan 5277 sayılı, 2005  Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 25/f maddesinin, 5335 sayılı Yasanın 29. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı ve işlemin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesine yer verilmiş olmasına karşın, anılan düzenlemeyi ortadan kaldıran 5335 sayılı Yasanın  30. maddesiyle aynı içerikli düzenlemenin getirildiği yönünün gözetilmemiş olmasının; 5277 ve 5335 sayılı yasalardaki düzenlemenin, “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; ...belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, ...ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”  Hükmünü içermesine ve yasal düzenlemenin Sosyal Sigortalar Kurumu’na aylık kesme yükümü getirmeyip, ilgili kuruluşlara aylığı kesilmemiş kişileri çalıştırmama yükümlülüğü öngörmüş bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle gerekçesindeki farklılığa karşın sonucu itibariyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ