• EMEKLİ İŞÇİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/9792
  2013/7452
  24.04.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21
     
  • EMEKLİ İŞÇİ
  • GEÇERSİZ FESİH
  • İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ davacı emekliliğe hak kazanmış olduktan sonra da çalışmış olup Dairemiz uygulamasına göre emekliye hak kazanmış  ya da emekli olduktan sonra çalışanların iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshinde işe başlatmama tazminatının dört ay olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mahkemece davacının işe başlatmama tazminatının dört ay yerine altı ay olarak belirlenmesi hatalıdır
   
               

              Dava Türü       : İşe İade

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Davacı iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığını ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesini istemiştir.
              Davalı vekili, feshin geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece,  davalı tarafça feshin haklı nedenle yapıldığının ispatlanamadığı ve  iş akdinin feshine son çare olarak başvurulduğu yönünde her hangi bir bilgi ve belge de sunulmamış olduğu ve yapılan feshin geçerli olmadığı anlaşılmakla feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak  taktiren davacının 6 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesine, davacının işe iade için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
              Davacının iş sözleşmesi, işyerinde organizasyonel ve teknolojik nedenle yapılan çalışmalar, yeniden yapılanma ve çalışanların yeni iş şartlarına uygun yeterlilikleri taşımalarının zorunluluğu, performansının düşük oluşu nedeniyle işletmesel nedenlerle  feshedilmiş ise de toplanan delillere göre mahkemenin iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı yolundaki kabulü yerindedir.
              Ancak, davacı emekliliğe hak kazanmış olduktan sonra da çalışmış olup Dairemiz uygulamasına göre emekliye hak kazanmış  ya da emekli olduktan sonra çalışanların iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshinde işe başlatmama tazminatının dört ay olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mahkemece davacının işe başlatmama tazminatının dört ay yerine altı ay olarak belirlenmesi hatalıdır.
              Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
              HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞE İADESİNE,
              3-Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
              4-Davacının işe iade için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
              5-Eksik alınan 3.15 TL bakiye karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,
              6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ne göre 1.320,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
              7-Toplam 141,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
              8-Davacı ve davalı tarafından yatırılan gider ve delil avansından artan miktarın talep halinde  ilgilisine iadesine
              9-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 24.04.2013 tarihinde oybirliği ile KESİN olarak karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ