• EKSİK ÖDENEN İZİN ÜCRETİ, İHBAR TAZMİNATI,PRİM ALACAĞI İLE MAAŞ FARKININ ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO                :2004/1918
  KARAR NO               :2004/13175
  MAHKEMESİ         :İstanbuI 6. İş Mahkemesi
  TARİHİ                      :21.10.2003
  NO                              : 1422-463
  DAVACI                   :Haluk Ayhan Feridun adına Avukat Cafer Kaya
  DAVALI                   :Bayındırbank AŞ. (İktisat Bankası T.A.Ş ) adına Avukat
  Pınar Bekler Karalı
  DAVA                         :Davacı,eksik ödenen izin ücreti, ihbar tazminatı,prim alacağı ile maaş
  farkının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Tasarruf Mevduat Sigorta fonuna alındığı anlaşılan davalı banka 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/3 maddesi gereği harçtan muaf olduğundan davalı aleyhine harca karar verilmesi hatalıdır.
  3- Davacının davalı işyerinde 1.11.1999 tarihinden itibaren aylık 7.000 USD ücretle krediler bölümü koordinatörü ve üst düzey yöneticisi olarak çalışmaya başladığı, ekonomik kriz ve çalışılan iktisat Bankasının Bankalar Yasasına aykırı eylemlerinden dolayı Mart 2001 tarihinde Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonu'na devredildiği ve tasfiye haline alınıp Bayındırbank ile birleştirildiği, dövizdeki aşırı değer artışı sebebiyle Mart 2001 tarihinden itibaren ücretin Türk parası olarak sabitlendiği ve bu tarihten itibaren yedi ay süreyle yeni belirlenen ücret üzerinden ödemenin yapıdığı ve davacının buna karşı çıkmadığı anlaşılmıştır.Bankanın tasfiye halinde olması ve davacının üst düzey yöneticisi olarak görev yapması sebebiyle taraflar arasında ücretin Türk parası olarak sabitlenmesi konusunda anlaşmanın varlığının kabulü gerekir. Böyle olunca davacının fark ücret ve fark izin ücret alacak istekleri reddedilmeli, bakiye ücret istekleri ise Türk parası olarak sabitlenen ücrete göre belirlenmelidir. Mahkemenin aksi düşünce ile yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 31.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan                        Üye                     Üye                        Üye                     Üye
  E.Doğu                        O.G.Çankaya    M.Kılıçoğlu         T.Özmen                 S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ