• EKONOMİK KRİZ İDDİASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/837
  2004/12071
  07.05.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4773 S.İş.K/13
   
   
  • EKONOMİK KRİZ İDDİASI
  • GEÇERLİ FESHİN SAPTANMASI
  • EKSİK İNCELEME
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak göstermiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarih, turizm sektöründe ölü sezon olarak tabir edilen dönemin sonudur. Nitekim doluluk oranının fesih tarihinden sonra giderek arttığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı işverenin, davacı işçi dışında işçi çıkarıp, çıkarmadığı araştırılmış değildir. Diğer taraftan davalının iş sözleşmesini feshettiği tarihin ertesi günü davacı işçinin çalıştığı departman bölümüne bir işçi alımı için Internet aracılığı ile ilan verdiği de anlaşılmaktadır.
               

  DAVA:Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine   karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin 4773 sayılı yasaya aykırı olarak feshedildiğini, feshin geçerli bîr nedene dayanmadığını belirterek feshin geçersizliğine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek; "ekonomik kriz ve ırak savaşı nedeni ile bazı işletmelerin açılmadığı, doluluk oranının %50 nin altında olduğu, sözleşmenin yasal mevzuata aykırı feshedildiği kanıtlanmadığından istemin reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak göstermiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarih, turizm sektöründe ölü sezon olarak tabir edilen dönemin sonudur. Nitekim doluluk oranının fesih tarihinden sonra giderek arttığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı işverenin, davacı işçi dışında işçi çıkarıp, çıkarmadığı araştırılmış değildir. Diğer taraftan davalının iş sözleşmesini feshettiği tarihin ertesi günü davacı işçinin çalıştığı departman bölümüne bir işçi alımı için Internet aracılığı ile ilan verdiği de anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre Öncelikle SSK sicil kayıtları getirtilerek davalının kadro azaltılması şeklindeki gerekçesinin yerinde olup olmadığı açısından davacı dışında işçi çıkarıp çıkarmadığı, yeni işçi alıp almadığı saptanmalı, gerekirse işyerinde bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak işyeri 'Kayıtları incelenmeli ve sonucuna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı değerlendirilmelidir. Eksik inceleme sonucu karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin  alınan  temyiz  harcının  istek  halinde  ilgiliye  iadesine,   17.5.2004  gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ