• EĞİTİM PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN DERS SAATİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2016/22464
  Karar No. 2020/9544
  Tarihi: 28/09/2020

  l EĞİTİM PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN DERS SAATİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  ÖZETİ davacı davalıya ait dershanede öğretmen olarak görev yapmış olup, davacının tabi olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. maddesi hükmüne göre "Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir." Yine konu ile ilgili olarak anılan Yönetmeliğin 40. maddesine göre eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. Yönetmelikteki bu hükümler dikkate alındığında eğitim personelinin çalışma süresinin ders saatine göre belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

  Y A R G I T A Y  K A R A R I
  Davacı isteminin özeti:
  Davacı vekili, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğini beyanla kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı cevabının özeti:
  Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu davacının fazla mesai yapıp yapmadığı ve fazla mesai süresinin hesaplanması noktasındadır.
  Somut uyuşmazlıkta; davacı davalıya ait dershanede öğretmen olarak görev yapmış olup, davacının tabi olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. maddesi hükmüne göre "Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir." Yine konu ile ilgili olarak anılan Yönetmeliğin 40. maddesine göre eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. Yönetmelikteki bu hükümler dikkate alındığında eğitim personelinin çalışma süresinin ders saatine göre belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
  Mahkemece, tanık beyanlarına göre davacının haftada 8 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiş ise de yukarıda açıklandığı üzere davacının çalışma süresi dershanede bulunduğu saatlere göre değil ders saatine göre belirlenmelidir. Mahkemece davacının ders saatinin tespiti için taraf delilleri toplanıp ders saati belirlendikten sonra sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ