• DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İş.K/13,14,17,42,56

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No: 2004/23926
  Karar No: 2005/13998
  Tarihi: 21.04.2005         
  l DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı eczane işyerinde tam yetkili kalfa olarak çalışan davacı işçinin, eczaneye ilaç satan bir firma yetkilisi ile anlaşarak 2000 adet Vermidon isimli ilaç satın alınmadığı halde alınmış gibi göstererek para ödenmesine neden olduğu, bu durumu irsaliyelerden görerek farkına varan işverenin davacıya nedenini sorduğunda tartıştıkları ve davacının işyerini terk ettiği, akabinde davalı işverenin iş aktini doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle ve süresinde feshedildiğinden davacının kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı eczanenin nöbetçi ve açık olduğu genel tatil günleri İl Sağlık Müdürlüğünden araştırılıp sorulmadan ve yazar kasa kayıtları incelenerek günlük çalışma süresi belirlenmeden, davacının fazla mesai ve genel tatil günleri çalışma alacağı isteğinin yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak reddine karar verilmesi isabetsizdir.
  3. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı eczane işyerinde tam yetkili kalfa olarak çalışan davacı işçinin, eczaneye ilaç satan bir firma yetkilisi ile anlaşarak 2000 adet Vermidon isimli ilaç satın alınmadığı halde alınmış gibi göstererek para ödenmesine neden olduğu, bu durumu irsaliyelerden görerek farkına varan işverenin davacıya nedenini sorduğunda tartıştıkları ve davacının işyerini terk ettiği, akabinde davalı işverenin iş aktini doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle ve süresinde feshedildiğinden davacının kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  4. Davacının yıllık ücretli izin süresinin fesih tarihinde yürürlükte olan 4857 sayılı İş Yasasına göre hesaplandığı görülmüştür. 2000, 2001 ve 2002 yılı yıllık izinlerinin bu tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Yasasındaki sürelere göre hesaplanması gerekir. Öte yandan davacının işe giriş tarihine göre 2003 yılı yıllık iznini fesih tarihinde hak etmediği halde 2003 yılı için sekiz günlük izin ücreti hesaplanması da hatalıdır.
  5. Eczane olan işyerinde tüm çalışma süresi için her Pazar çalışıldığı kabul edilerek hafta tatili alacağı hüküm altına alınmıştır. Yazarkasa kayıtları incelenerek ve İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin nöbetçi olduğu hafta tatili günleri tesbit edilerek bu alacağın hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ