• DOĞRULUK VE BAĞLIKLA UYMAYN DAVRANIŞ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/4847
  2013/9954
  28.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/25
     
  • DOĞRULUK VE BAĞLIKLA UYMAYN DAVRANIŞ
  • HAKLI FESİH
  •  
   
  ÖZETİ delil durumuna nazaran davacının iş sözleşmesinin fiilen 19/06/2010 tarihinde davacının servise gelen bir müşteriye ait aracın yağını şirket deposundan değiştirmesine rağmen bunu iş emrine yazmayarak  doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranışta bulunması nedeni ile haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
   
               

             
              Dava Türü       : Alacak

              Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 28.05.2013 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı Mer-Ser Oto Bkm Hizm.Ser.Tc.Ltd.Şti. vekili Av.Volkan Barutçu ve karşı taraftan davacı Murat Çeliktaş vekili Av.Seval Sönmez geldiler, gelenlerin  huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
              2-Davacı, davalı işyerinde en son usta öğretici olarak çalışırken 19.06.2010 tarihinde davalı şirket müdürü Vahap Barutçu'nun yanına çağırarak artık kendisi ile çalışmak istemediklerini istifa etmesi gerektiğini söyleyerek işyerine bir daha gelmemesini istediğini, tazminatlarının ödenmeyeceğini düşünerek kendisine iş akdinin feshedildiğine ilişkin bir belge verilmesini talep ettiğini, talep karşısında Vahap Barutçu'nun küfür ederek odadan çıkarttığını, hakkındaki yağ değişimini iş emrine yazmadığına ilişkin ididanın asılsız olduğunu, aylık 1.000,00 TL ücret aldığını, fazla mesai yaptığını, milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını, yıllık izinlerini tam olarak kullanmadığını iddia ederek kıdem tazminatı ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı vekili, davacının davalı şirkette çalışırken 19.06.2010 tarihinde çalışma yapmış olduğu esnada müşteriye ait aracın yağını değiştirdiğini, yağ değişiminin yapılmasına rağmen bu değişimi muhasebe bölümüne bildirmediğini, bunun üzerine davacıya aracın yağının değişip değişmediğini sorduklarını, davacının ise aracın yağını değiştirdiğini fakat yağı müşterinin kendisinin getirdiğini söylediğini, boş kutuların nereye atıldığının sorulması üzerine davacının aracın yağını şirketten değiştirdiğini söyledikten sonra muhasebeye çıkıp 120,00 TL parayı masanın üzerine atıp işyerinden büyük bir hışım ile ayrıldığını, daha sonraki günlerde davacının işe gelmediğine dair tutanaklar tutulup 24.06.2010 tarihinde ihtarname gönderildiğini ve bu ihtarname ile davacının iş akdine son verildiğini, davalı şirkette fazla çalışma yapılmadığını, iddialarının asılsız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
              Mahkeme tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ispat külfeti altında bulunan davalının bu  külfeti yerine getirmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile bilirkişi raporunda belirlenen alacaklarının bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Davacı tanıklarından davacının annesi olan tanık davacının işten çıkartıldığını, hakkında dedikodular olduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini söylemiştir. Diğer davacı tanığı Kıymet ile Mehmet'in anlatımları duyuma dayalıdır. Davalı tanıkları ise savunmayı doğrular nitelikte beyanda bulunmuşlardır.
              Davalı davacının iş sözlemesini noterden gönderdiği ihtarname ile 30/6/2010 tarihinde 4857 sayılı Yasanın 25/II-g maddesi uyarınca feshetmiştir.
              Bu şekilde özetlenen delil durumuna nazaran davacının iş sözleşmesinin fiilen 19/06/2010 tarihinde davacının servise gelen bir müşteriye ait aracın yağını şirket deposundan değiştirmesine rağmen bunu iş emrine yazmayarak  doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranışta bulunması nedeni ile haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
              O halde davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf yararına takdir olunan 990,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde davalıya aidesine, 28/5/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ