• DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULAN SÜRELERİN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ ÇELİŞKİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,25
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/2195
  Karar No: 2005/32509
  Tarihi:      05.10.2005

  l DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULAN SÜRELERİN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ ÇELİŞKİ
  l ÇELİŞKİNİN FESİHTEN SONRA DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULDUĞUNU GÖSTERMESİ
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: İşveren, davacı işçinin 2.1.2003 tarihinden itibaren işe gelmediğini iddia etmiş, öbür yandan ocak ayından altı günlük ücreti ödediğini savunmuş olmakla çelişkiye düşmüştür. Bu durumda davacının iş aktinin 1.1.2003 tarihinde işverence feshedildiği, daha sonraki tarihlerde işe gelmediğine dair tutanak tuttuğu, bu tutanakların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bilirkişice hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının bir değerlendirmeye tabi tutularak kabulüne karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve
  Kasım-Aralık ücreti, genel ve hafta tatili paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı iş aktinin işverence 01.01.2003 tarihinde ihbarsız ve haksız olarak feshedildiğini bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı işveren ise, davacının 02.01.2003-20.01.2003 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe gelmediğini bu hususta tutanak tutulduğunu savunmuş öbür yandan davacıya 2003 ocak ayına ait altı günlük ücretini de ödediğini iddia etmiştir.
  Davacı ise, işverence tutulan tutanakların fesihten sonra tanzim edildiğini, ocak ayının altı günlük ücretinin kendisine ödenmediğini belirtmiştir. Mahkeme davalının bu hususta davalı tarafın tanıklarını dinletmesi davetiye ve tanık ücretlerini yatırması için kesin süre verilmiş; verilen süre içerisinde işveren kesin sürenin gereğini yerine getirmemiştir. Öbür yandan davalı işveren altı günlük ücret ödendiğini işverence tanzim edilen yazılı belgeyi sunmuştur. İşveren, davacı işçinin 2.1.2003 tarihinden itibaren işe gelmediğini iddia etmiş, öbür yandan ocak ayından altı günlük ücreti ödediğini savunmuş olmakla çelişkiye düşmüştür. Bu durumda davacının iş aktinin 1.1.2003 tarihinde işverence feshedildiği, daha sonraki tarihlerde işe gelmediğine dair tutanak tuttuğu, bu tutanakların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bilirkişice hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının bir değerlendirmeye tabi tutularak kabulüne karar verilmelidir. Yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ