• DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/7947 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17776 4857 S. İşK/25
  Tarihi: 09/10//2019 1475 S. İşK/14

   
  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH
  • DEVAMSIZLIK GÜNLERİNDEN BİRİSİ İÇİN İŞÇİNİN DOKTOR RAPORU SUNMASI
  • MEŞRU MAZERETE DAYANMAYAN DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN AYDA ÜÇ GÜN KOŞULUNU TAŞIMAMASI
  • HAKSIZ FESİH KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ
  ÖZETİ      Fesih yazısında devamsızlık günleri 15/08/2014, 29/08/2014 ve 08/09/2014 olarak gösterilmiş ve

  davacı işçi dava dilekçesi ekinde 15/08/2014 tarihi itibariyle hastaneye başvurduğu ve rahatsızlığı

  sebebiyle bir günlük istirahat verildiğine dair raporunu ibraz etmiştir. Fesih yazısında geçen diğer

  devamsızlık günleri ile ilgili doğrudan bir mazeretin varlığı ispatlanamamış ise de15/08/2014 tarihli

  devamsızlığın mazereti somut olarak ortaya konulmuş durumdadır.

  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-g maddesi uyarınca haklı nedenle fesih için devamsızlığın ardı ardına iki

  iş günü veya bir ay içerisinde üç iş günü olması gerekir. Feshe konu edilen devamsızlık günlerinden biri

  yönünden davacının mazereti  kanıtlandığına göre işveren tarafından yapılan feshin haklı  nedene

  dayanmadığı kabul edilmeli ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı hüküm altına alınmalıdır.
   
      

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince

  istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından

  düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 01/12/2008-09/09/2014 tarihleri arasında ve en son

  depo görevlisi  olarak,  asgari  ücretle çalıştığını,  günlük mesaisinin hafta içi  08:30-18:00 saatleri

  arasında, Cumartesi günleri ise 08:30-13:00 saatleri arasında olduğunu, işyerinde bir öğün yemek ve

  servis imkanı sağlandığım, davacının iş sözleşmesinin feshedilmeden önceki tarihlerde rahatsızlığı

  nedeniyle davalı işverenliğin izin ve bilgisi dahilinde doktora gittiğini, rahatsızlığı sebebiyle birden fazla

  doktora  gitmek  zorunda  kalan  davacının  iş  sözleşmesinin  davalı  tarafından  keşide  edilen  ...  7.

  Noterliğinin  15/09/2014  tarih  ve  32722  yevmiye  nolu  noter  ihtarnamesiyle  feshedildiğini,  bu

  ihtarnameden evvel  davalı  işveren tarafından davacıya 15/08/2014, 29/08/2014 ve 08/09/2014

  tarihlerinde işe gelmeme sebebini ve mazeretini bildirmesi için... 7. Noterliğinin 09/09/2014 tarih ve

  31989  yevmiye  nolu  noter  ihtarnamesinin  gönderildiğini,  bu  ihtara  karşı  davacının  raporlarını

  sunmasına rağmen, davalı işverenlikçe haksız ve kötü niyetli olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini,

  kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, ayrıca davacının fazla mesai alacağının da bulunduğunu,

  davacının 15/08/2014 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiğinden işe gidemediğini, ayrıca

  bu durumu işverene bildirdiğini,  davacının rahatsızlığı  nedeniyle almış olduğu raporların dosyaya

  sunulduğunu iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline

  karar verilmesini talep etmiştir.

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı vekili ,davacının davalı işyerinde 01/12/2008 tarihinde çalışmaya başladığını ve bu tarihten beri

  bir çok kez mazeretsiz olarak işe gelmediğini veya işe başlama saatinden sonra işe geldiğini, davacının

  işe  mazeretsiz  gelmediği  30/06/2014,  08/07/2014,  05/08/2014,  07/08/2014,  15/08/2014,

  29/08/2014, 08/09/2014 ve 15/09/2014 tarihlerine ilişkin devamsızlık tutanakları ile işe başlangıç

  saatinden geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiğine dair tutanağın dosyaya sunulduğunu, davacının

  mazeretsiz olarak işe gelmemesi veya işe başlama saatinden sonra işe gelmesinin işyerindeki disiplini

  bozduğundan,  09/09/2014  tarihinde...  7.  Noteri  kanalıyla  31989  yevmiye  nolu  ihtarnamenin

  gönderildiğini  ve  davacının  1  ay  içinde  en  az  3  kez  işe  gelmediği  belirtilerek,  3  gün  içerisinde

  savunmasını vermesi, varsa mazeretini işyerine gelerek bildirmesinin istendiğini, ancak davacının

  ihtarnameye cevap vermediği gibi, belirtilen süre içinde işyerine gelerek herhangi bir mazeret de

  sunmadığını, davacının raporunun olduğu ve davalı şirkete sunduğu halde, söz konusu raporun şirketçe

  alınmadığı yönündeki iddiasının gerçek dışı olduğunu, 09/09/2014 tarihli ihtarnameye karşı cevap

  alamayan ve bu ihtarnameye rağmen, 15/09/2014 günü de işe gelmeyerek savunma vermeyeceğini işe

  gelmeyerek açıkça gösteren davacının iş sözleşmesinin ... 7. Noterliğinin 15/09/2014 tarih ve 32722

  yevmiye  nolu  noter  ihtarnamesiyle  İş  Kanunu'nun  25/11-g  maddesi  uyarınca  haklı  nedenle  ve

  tazminatsız olarak feshedildiğini, ayrıca davacının fazla mesai alacağının bulunduğuna ilişkin iddiasının

  da gerçek dışı ve haksız kazanç elde etme çabasından ibaret olduğunu savunarak davanın reddine

  karar verilmesini talep etmiştir. 

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir

  D) Temyiz:

  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

  E) Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı

  vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları  yerinde

  değildir. 

  2-Davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş,

  Mahkemece bir ay içinde üç gün mazeretsiz olarak devamsızlıkta bulunduğu gerekçesiyle isteklerin

  reddine karar verilmiştir.

  Fesih yazısında devamsızlık günleri 15/08/2014, 29/08/2014 ve 08/09/2014 olarak gösterilmiş ve

  davacı işçi dava dilekçesi ekinde 15/08/2014 tarihi itibariyle hastaneye başvurduğu ve rahatsızlığı

  sebebiyle bir günlük istirahat verildiğine dair raporunu ibraz etmiştir. Fesih yazısında geçen diğer

  devamsızlık günleri ile ilgili doğrudan bir mazeretin varlığı ispatlanamamış ise de15/08/2014 tarihli

  devamsızlığın mazereti somut olarak ortaya konulmuş durumdadır.

  4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-g maddesi uyarınca haklı nedenle fesih için devamsızlığın ardı ardına iki

  iş günü veya bir ay içerisinde üç iş günü olması gerekir. Feshe konu edilen devamsızlık günlerinden biri

  yönünden davacının mazereti  kanıtlandığına göre işveren tarafından yapılan feshin haklı  nedene

  dayanmadığı kabul edilmeli ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı hüküm altına alınmalıdır. Mahkemece

  bu taleplerin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  F) SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgiliye iadesine, 09/10//2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ