• DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/11454
  Karar No: 2006/30830
  Tarihi:      22.11.2006

  l DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH
  l DAVALININ SAVUNMASINI KANITLAMASI
  l HAKLI FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı haklı bir neden bulunmadığı halde, hizmet akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının on gün devamsızlık yaptığından, hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacı tanıkları, fesih konusunda bilgi vermemişlerdir. Davalı savunmasını kanıtlamak için tutanak ibraz etmiş, dinlettiği tanıklar da davacının devamsızlığının olduğunu ve devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiğini doğrulamışlardır. Bu deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, davalının savunmasını kanıtladığı kabul edilerek, davacının ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir. Zira, davacı fesihten önceki son on gün işyerini devam ettiğine dair tanık dinletememiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı haklı bir neden bulunmadığı halde, hizmet akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının on gün devamsızlık yaptığından, hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.Davacı tanıkları, fesih konusunda bilgi vermemişlerdir.Davalı savunmasını kanıtlamak için tutanak ibraz etmiş, dinlettiği tanıklar da davacının devamsızlığının olduğunu ve devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiğini doğrulamışlardır.Bu deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, davalının savunmasını kanıtladığı kabul edilerek , davacının ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir.Zira, davacı fesihten önceki son on gün işyerini devam ettiğine dair tanık dinletememiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ