• DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/1981
  2012/6272
  03.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 18-21,25
     
  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH
  • DEVAMSIZLIK TUTANAKLARIN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAĞI
   


  ÖZETİ Mahkemece özellikle davacının üç gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlığı hakkında yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan dosyada mevcut devamsızlık tutanaklarına  dayanılarak karar verilmiştir. Mahkemece yapılmış olan araştırma ve inceleme yetersiz olup hüküm kurmaya yeterli değildir. Öncelikle  işçinin devamsızlığına ilişkin tutanaklar ve verilen görevi yapmadığına dair 13.05.2010 tarihli tutanak davacıya gösterilerek diyecekleri  sorulmalı, tutanakların içeriğine karşı çıkıldığı takdirde tutanak tanıkları çağrılıp devamsızlık yönünden dinlenmeli bu suretle toplanacak delillerle daha önce   toplanmış olan deliller  birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin feshine dayanak yapılacak nitelikte geçerli ya da haklı fesih sebebi oluşup oluşmadığı belirlenmeli ve oluşacak  sonuç uyarınca bir karar verilmelidir
   
               


              Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesini istemiştir.
              Davalı işveren, işçinin devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece, davacının izinsiz  ve mazeretsiz olarak devamsızlık yaptığının sabit olması  sebebiyle davanın reddine karar  verilmiştir.
              Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Davacının iş sözleşmesi işveren tarafından görevini gereği gibi yapmamak, işyerinde huzursuzluk çıkarmak, üç gün üst üste izinsiz  ve mazeretsiz olarak devamsızlık yapmak sebepleri ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesi hükmü kapsamı uyarınca feshedilmiştir.
              Mahkemece özellikle davacının üç gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlığı hakkında yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan dosyada mevcut devamsızlık tutanaklarına  dayanılarak karar verilmiştir. Mahkemece yapılmış olan araştırma ve inceleme yetersiz olup hüküm kurmaya yeterli değildir. Öncelikle  işçinin devamsızlığına ilişkin tutanaklar ve verilen görevi yapmadığına dair 13.05.2010 tarihli tutanak davacıya gösterilerek diyecekleri  sorulmalı, tutanakların içeriğine karşı çıkıldığı takdirde tutanak tanıkları çağrılıp devamsızlık yönünden dinlenmeli bu suretle toplanacak delillerle daha önce   toplanmış olan deliller  birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin feshine dayanak yapılacak nitelikte geçerli ya da haklı fesih sebebi oluşup oluşmadığı belirlenmeli ve oluşacak  sonuç uyarınca bir karar verilmelidir. Açıklanan bu yönler gözetilmeden yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile oluşturulan hüküm hatalı olup  bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ