• DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN OLMAMASININ HAKLI NEDEN OLUŞTURMA-YACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18,25

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/17602
  Karar No: 2006/25668
  Tarihi:      02.10.2006

  l DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN OLMAMASININ HAKLI NEDEN OLUŞTURMA-YACAĞI
  l GEÇERLİ NEDEN

  ÖZETİ: davacının 10.9.2005 ve 12.9.2005 günleri işe gelmediği için iş sözleşmesinin feshedildiğinin belirtilmiş olması karşısında ard arda iki iş gününden söz edilemeyeceği, bu durumda feshin İş Kanunu'nun 25/II-g maddesinde belirtilen haklı nedene dayanmadığı, ancak bu davranışın fesih için geçerli neden teşkil ettiğinin kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle fesih bildiriminde davacının 10.9.2005 ve 12.9.2005 günleri işe gelmediği için iş sözleşmesinin feshedildiğinin belirtilmiş olması karşısında ard arda iki iş gününden söz edilemeyeceği, bu durumda feshin İş Kanunu'nun 25/II-g maddesinde belirtilen haklı nedene dayanmadığı, ancak bu davranışın fesih için geçerli neden teşkil ettiğinin kabulü gerekir. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibarıyla doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, 2.10.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ