• DEVAMSIZLIĞIN İSTİRAHAT RAPORU İLE GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLASI

                       
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/5958
  2013/14482
  15.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/25
  1475 S. İş. K/14
     
  • DEVAMSIZLIĞIN İSTİRAHAT RAPORU İLE GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLASI
  • RAPOR BİTİM TARİHİNDE İŞE ALMAYARAK FESHİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI
  • FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI
   
  ÖZETİ Davalı tarafın cevap dilekçesinde kabul ettiği üzere  6 Temmuz , Pazar gününe denk gelmekte olup davacı 7 Temmuzda iş başı yapmalıdır. Ancak, davalı tarafça tutulan devamsızlık tutanakları 4 Temmuzdan itibaren başlatılmıştır. Bu durumda 4-5-6 Temmuz tarihlerine ilişkin devamsızlık tutanaklarına , istirahat raporu kapsamında kaldığından itibar edilemez. Devamında ise davacının 08.07.2008 tarihli davalıya gönderdiği ihtarnameye bakmak gerekmektedir. Davacı , bu ihtarnamesinde işyerine  7 Temmuzda geldiği halde, bilmediği bir firma yetkilisi tarafından işyerine alınmadığını bildirmektedir. Davacı tanıkları da , davacının işyerine alınmadığını beyan etmişlerdir. O halde, davacının iş akdi işverence 07.07.2008 tarihinde işyerine alınmayarak sona erdirilmiş olup bu tarihten sonrası için tutulan devamsızlık tutanakları, sonuca etkisi olmadığından dikkate alınmaz
   
               

  DAVA             :Davacı, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                          Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin  işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek ,  kıdem ve ihbar tazminatlarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece , toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,   davalının iş sözleşmesini fesihte haklı  olduğu gerekçesiyle davanın reddine  karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı  davacı  taraf temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
               Davacı, 1 aylık istirahat raporu aldığını, rapor bitiminde işyerine gittiği halde işe başlatılmayarak iş akdine 07.07.2008 tarihi itibariyle son verildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarını talep etmiştir. Davalı , davacının rapor bitim tarihinin 06.07.2008 tarihi olduğunu, ancak davacının ayın 7'sinde gelip artık işe gelmeyeceğini beyan ettiğini, bu tarihten sonra da işe gelmediğini ve devamsızlık yaptığını savunmuştur. 
  Mevcut istirahat raporu 04.06.2008den itibaren 1 aylık olup davacının bu rapora göre işe başlaması gereken tarih 06.07.2008'dir. Davalı tarafın cevap dilekçesinde kabul ettiği üzere  6 Temmuz , Pazar gününe denk gelmekte olup davacı 7 Temmuzda iş başı yapmalıdır. Ancak, davalı tarafça tutulan devamsızlık tutanakları 4 Temmuzdan itibaren başlatılmıştır. Bu durumda 4-5-6 Temmuz tarihlerine ilişkin devamsızlık tutanaklarına , istirahat raporu kapsamında kaldığından itibar edilemez. Devamında ise davacının 08.07.2008 tarihli davalıya gönderdiği ihtarnameye bakmak gerekmektedir. Davacı , bu ihtarnamesinde işyerine  7 Temmuzda geldiği halde, bilmediği bir firma yetkilisi tarafından işyerine alınmadığını bildirmektedir. Davacı tanıkları da , davacının işyerine alınmadığını beyan etmişlerdir. O halde, davacının iş akdi işverence 07.07.2008 tarihinde işyerine alınmayarak sona erdirilmiş olup bu tarihten sonrası için tutulan devamsızlık tutanakları, sonuca etkisi olmadığından dikkate alınmaz. Açıklanan nedenlerle davacının iş akdinin işverence haksız feshedildiği anlaşıldığından tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken ispatlanamayan devamsızlık olgusu nedeniyle reddi hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ