• DEVAMSIZLIĞIN İRADE DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/16
  4857 S.İş.K/24


  l DEVAMSIZLIĞIN İRADE DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI
  l    HAKLI NEDENLERLE FESİH

  ÖZÜ: Davacının yeni adresteki işyerinde tabip olarak çalışmasına bağlı olduğu bazı kurumlarca izin verilmemesi nedeniyle yeni işyerine gidemediği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacının devamsızlığı kendi iradesi dışında gerçekleşen haklı bir nedene dayandığından iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshettiğinin kabulü gerekeceğinden ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS   NO:      2003/14779
  KARAR NO:     2004/4129
  TARİHİ:                       04.03.2004


  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücretli izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının, davalının işyerinde hekim olarak çalışmakta iken işyerinin bir başka adrese taşınması üzerine davacının yeni adresteki işyerinde tabip olarak çalışmasına bağlı olduğu bazı kurumlarca izin verilmemesi nedeniyle yeni işyerine gidemediği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacının devamsızlığı kendi iradesi dışında gerçekleşen haklı bir nedene dayandığından iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshettiğinin kabulü gerekeceğinden ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ