• DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENLERE DAYANMASI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/5276
  2007/30868
  22.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,25
  1475 S. İşK/14
   
  •  
  •  
  • DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENLERE DAYANMASI
  • FESİH HAKKININ SÜRESİ İÇERİSNDE KULLANILMAMASII
  • KIDEMLİ İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARINI BIRAKARAK İŞTEN AYRILMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI
  • KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI
    ÖZETİ: Davacının kısa süreli devamsızlığı haklı nedene dayandığı gibi, işverene diğer işyeri çalışanı tarafından bildirildiği, devamsızlık sona erdikten sonra çalışmaya başlayan davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshedilme hakkının süresi içerisinde davalı tarafından kullanılmadığı, ibraname başlıklı belgeden anlaşılmaktadır. Fesih haklı olmadığı gibi işveren tarafından fesih hakkı kullanılmadığı işçinin sekiz yıllık kıdeme bağlı haklarını bırakarak işten ayrılması hayatın olağan akışına uygun bulunmamasına göre ihbar ve kıdem tazminatı,isteklerinin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile ücret alacağının
  Ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacının davalıya ait işyerinde 1.9.1995 - 21.11,2003 tarihleri arasında iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştığı amcasının oğlunun 17.11.2003 tarihinde ölümü üzerine cenazesini memleketine götürdüğü ve durumunu işverene bildirmesi için işyeri çalışanlarından arkadaşı Özcan Öngel'e söylediği, Özcan'ın ertesi günü ustabaşına durumu aktardığı dördüncü gün işyerine gelip çalışmaya devam ettiği halde işverenlikçe işten kendisinin ayrıldığı yolunda savunması ile çelişkili olarak davacıya Kasım ayı ücretinin tamamen ödendiği bordroda görülmektedir.
  Davacının kısa süreli devamsızlığı haklı nedene dayandığı gibi, işverene diğer işyeri çalışanı tarafından bildirildiği, devamsızlık sona erdikten sonra çalışmaya başlayan davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshedilme hakkının süresi içerisinde davalı tarafından kullanılmadığı, ibraname başlıklı belgeden anlaşılmaktadır. Fesih haklı olmadığı gibi işveren tarafından fesih hakkı kullanılmadığı işçinin sekiz yıllık kıdeme bağlı haklarını bırakarak işten ayrılması hayatın olağan akışına uygun bulunmamasına göre ihbar ve kıdem tazminatı,isteklerinin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ