• DEVAMSIZLIĞIN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/22585
  2004/10066
  28.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/17
   
   
  • DEVAMSIZLIĞIN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMASI
    ÖZETİ: Davacının çocuğunu hastaneye yatırdığı için 3-4 Ekim tarihlerinde işe gelemediğini, 13.10.2002 tarihinde de çocuğunu kontrole götürdüğünü belirterek devamsızlığının nedenlerini açıklamış daha sonra da bu savunmasını doğrulayan sonradan alınan ancak devamsızlık süresini kapsar. SSK Gaziantep Bölge Hastanesi Baştabibliğinin raporunu sunmuştur. "Sözü geçen raporda davacı çocuğunun"' amipli dizanteri tanıcı "refakatinde yatarak tedavi olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda davacının devamsızlığının geçerli bir sebebe dayandığı dosya içerisindeki belge ve bilgilerden anlaşılmaktadır
               

  DAVA                         Davacı,      kıdem,   ihbar   tazminatı   ile   fazla   mesai   ücretinin
  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının iş akti 3,4 ve 13 Ekim 2002 tarihlerinde işe devamsızlığı nedeniyle İş Kanununun 17/II-f bendi uyarınca işveren tarafından feshedilmiş ise de; dosyada bulunan savunmasında davacının çocuğunu hastaneye yatırdığı için 3-4 Ekim tarihlerinde işe gelemediğini, 13.10.2002 tarihinde de çocuğunu kontrole götürdüğünü belirterek devamsızlığının nedenlerini açıklamış daha sonra da bu savunmasını doğrulayan sonradan alınan ancak devamsızlık süresini kapsar. SSK Gaziantep Bölge Hastanesi Baştabibliğinin raporunu sunmuştur. "Sözü geçen raporda davacı çocuğunun"' amipli dizanteri tanıcı "refakatinde yatarak tedavi olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda davacının devamsızlığının geçerli bir sebebe dayandığı dosya içerisindeki belge ve bilgilerden anlaşılmaktadır. Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin bilirkişi raporu doğrultusunda kabulü gerekirken yazılı gerekçelerle reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.4.2004 gününde
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ