• DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR İŞTE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/11,12
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9739
  Karar No: 2006/30251
  Tarihi:      16.11.2006

  l DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR İŞTE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA
  l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMAYI GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİNİN BULUNMAMASI
  l İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Mahkemece davacı işçinin belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştığından bahisle ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir. Davacının işyerinde devamlılık arz eden bir işte çalışması ve belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasını gerektiren objektif nedenlerin bulunmaması sebebiyle taraflar arasındaki sözleşmelerin belirli süreli olarak değerlendirilme-sine olanak bulunmamaktadır. Böyle olunca davacının ihbar tazminatı isteği yönünden bilirkişi hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, izin ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçi davalıya ait işyerinde 1.4.1998 tarihinde formen olarak çalışmaya başlamış, bu çalışması 15.12.2000 tarihinde işverence sona erdirilmiş, kıdem tazminatı ödenmiştir. Davacının 1.1.2001 tarihinde 4 aylık iş sözleşmesi ile aynı sıfatla işe başladığı ve 3.5.2001 tarihli yazı ile işverence 30.10.2001 tarihine kadar uzatıldığı hususları da dosyadaki yazılı delillerden anlaşılmaktadır. Taraflar arasında 1.11.2001 ve 1.12.2002 tarihlerinde altışar aylık belirli süreli iş sözleşmelerinin imzalandığı ve davacının anılan sözleşme kapsamında 31.5.2003 tarihine kadar çalıştığı da dosya içeriği ile sabit olmuştur.
  Mahkemece davacı işçinin belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştığından bahisle ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir. Davacının işyerinde devamlılık arz eden bir işte çalışması ve belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasını gerektiren objektif nedenlerin bulunmaması sebebiyle taraflar arasındaki sözleşmelerin belirli süreli olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Böyle olunca davacının ihbar tazminatı isteği yönünden bilirkişi hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ