• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/77

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/13473
  Karar No: 2007/1524
  Tarihi: 08.02.2007                                 

  l DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
  l ANNEYE GELİR BAĞLANMIŞ OLMASI

  ÖZETİ: Yapılacak iş; davacı Fatma Altıkulaç'a gelir bağlanıp bağlanmadığını Sosyal Sigortalar Kurumundan sormak, bağlanmamış ise davacı Fatma Altıkulaç'a SSK.'na müracaatta bulunması için önel vermek, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak davacının gerçek maddi zararını bilirkişiye hesaplattırmak ve belirlenen bu zarardan 4447 sayılı Yasa'nın Ek 38. maddesi gereğince hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanan peşin sermaye değeri indirilmek suretiyle sonuca gitmektir.

  DAVA: Davacı, murisinin is kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davacılar ile davalılardan Ali Keten, Veli Keten ve Dahili davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalılar ile davacılar Murat, Emine, Kadri, Ayşe ve Seher Altıkulaç'ın tüm, davacı Fatma Altıkulaç'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
  2-Dava, davacıların yakınlarının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece davacı anne Fatma Altıkulaç'a ölen oğlu sigortalı Ahmet Altıkulaç'tan SSK'ca iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanmadığı gerekçesiyle bu davacının maddi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacı Fatma Altıkulaç'ın kendisine iş kazası sonucu ölen sigortalı oğlundan ölüm geliri bağlanması istemiyle dava açtığı, İstanbul 6. İş Mahkemesinin 2005-198 Esas nolu dosyasında görülen dava sonucu davanın reddine ilişkin verilen hükmün Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 02.02.2006 tarihli karan ile davacıya 01.09.2003 tarihi itibariyle ölüm geliri bağlanması gerekçesi ile düzeltilmek suretiyle onandığı görülmektedir. Bu karar uyarınca SSK. Başkanlığınca davacı Fatma Altıkulaç'a gelir bağlanması gerektiği açıktır.
  Yapılacak iş; davacı Fatma Altıkulaç'a gelir bağlanıp bağlanmadığını Sosyal Sigortalar Kurumundan sormak, bağlanmamış ise davacı Fatma Altıkulaç'a SSK.'na müracaatta bulunması için önel vermek, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak davacının gerçek maddi zararını bilirkişiye hesaplattırmak ve belirlenen bu zarardan 4447 sayılı Yasa'nın Ek 38. maddesi gereğince hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanan peşin sermaye değeri indirilmek suretiyle sonuca gitmektir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacı Fatma Altıkulaç'ın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davacılara yükletilmesine, 08.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ