• DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİ-NATI İÇİN ÖZEL FAİZ DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  854 S.DİşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/37062
  Karar No. 2010/30739
  Tarihi: 26.10.2010                     
   
  l DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİ-NATI İÇİN ÖZEL FAİZ DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI
  l YASAL FAİZ

  ÖZETİ: 854 sayılı Deniz İş Kanununda faiz türüne yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanunundaki gibi özel bir düzenleme olmadığı halde kabul edilen kıdem tazminatı, fazla çalışma, bayram günleri ve hafta sonu çalışma ücretlerinin yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizi yürütülmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.    

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları ile teminat amacıyla verdiği senetlerin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacağı ile teminat amacıyla verdiği senetlerin iptalini talep etmiştir.
  Davalı işveren, davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, taleplerinin zamanaşımına uğradığını, alacaklarının ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davacının kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacağı hüküm altına alınmıştır.
  Karan davalı taraf temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Karar gerekçesinde 854 sayılı Deniz İş Kanunu yerine 4857 sayılı İş yasasının belirtilmesi sonuca etkili görülmemiştir.
  3-Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinin 4.maddesinde işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil çalışma ücretinin dahil olduğu açıkça belirtilmiştir. Davalı tarafça zaman, zaman davacıya fazla çalışma ücreti olarak ödemeler yapılmıştır. Davacıya yapılan bu fazla çalışma ödemeleri taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirtilen ücrete fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücretinin dahil olmadığı anlamına gelmez. Davacıya yapılan fazla çalışma ödemelerinin yasal sınırlamayı geçen fazla çalışmanın karşılığı olarak ödendiği kabul edilmelidir. Sözleşme hükmüne rağmen davacının fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücretinin hüküm altına alınması hatalıdır.
  4-Öte yandan mahkemece davalı tarafça ibraz edilen ödeme belgelerinin düzenli bir şekilde tutulmaması, yapılan ödemelerin hangi alacaklar ilişkin olduğunun, ne miktarda yapıldığı ve nasıl hesaplandığının belli olmaması nedeniyle değer verilmemiştir. Yapılan ödemelerin bir kısmının davacıya bir kısmının ise davacının yakınlarına yapıldığı sabittir. Dairemizce işçi yakınlarına yapılan ödemlerin işçiye yapıldığı kabul edilmektedir.
  Bu durumda ödemelerin yapıldığı banka hesabına ilişkin hesap ekstreleri ile davalı işveren kayıtları getirtilmelidir. Gerekirse başka bir bilirkişiden rapor alınmak suretiyle bu belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalı, davalı tarafça yapılan yemin teklifi de dikkate alınarak davacının kıdem, ihbar ve izin alacağı konusunda yeniden bir karar verilmelidir.
  5- 854 sayılı Deniz İş Kanununda faiz türüne yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanunundaki gibi özel bir düzenleme olmadığı halde kabul edilen kıdem tazminatı, fazla çalışma, bayram günleri ve hafta sonu çalışma ücretlerinin yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizi yürütülmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ