• DENİZ İŞ KANUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/9036
  2017/8163
  09.05.2017
  İlgili Kanun / Madde

  854 S. D. İşK/7

   
     
  • DENİZ İŞ KANUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI
  • SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN DENİZ İŞ YASASINA GÖRE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ
  •  
    ÖZETİ  Dosya içeriğine göre; taraflar arasında imzalanan sözleşmede davacının uzak yol kaptanı olarak 17.08.2012-17.08.2013 tarihleri arasında davalıya ait ... ... adlı gemide çalışacağının kararlaştırıldığı ve daha sonra da bu iş ilişkisinin belirlenen süreden evvel 06.11.2012 tarihinde işverence sona erdirildiği anlaşılmıştır.
  Davacının 854 sayılı Deniz İş Kanuna tabi çalışan olduğu sabittir. Anılan Kanun’un 7. maddesine göre hizmet aktinin belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabileceği öngörülmüştür.
  854 sayılı Kanunu’nda taraflar arasında belirli süreli sözleşmenin ilk kurulmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlendiği gibi objektif neden şartı aranmamaktadır.
  Bu durumda davacı ile ilk kez sözleşme yapıldığına ve bu sözleşmenin süresinden önce feshedildiğinin anlaşılmasına göre bakiye süre ücret alacağının T....nun 438. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Talebin reddi hatalıdır.
  .
   
   
               


  DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, manevi tazminat ile yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının uzak yol kaptanı olarak davalı Şirkette 17/08/2012 tarihinde belirli süreli deniz hizmet sözleşmesi imzalayarak ... ... adlı gemide birinci kaptan olarak işe başladığını, davalı işveren tarafından 05/11/2012 tarihinde geminin ... limanına yanaşması ile davacıya hiçbir yazılı açıklama yapılmaksızın gemiden ayrılması istendiğini ve yerine başka bir kişinin birinci kaptan olarak atandığını, davacının iş akdinin haklı bir sebep gösterilmeksizin sözleşmenin süresi dolmadan sözlü olarak feshedildiğini iddia ederek ihbar tazminatı, manevi tazminat ve ücret alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının 17/08/2012 tarihli belirli iş sözleşmesini imzalayarak müvekkil Şirket nezdinde faaliyet gösteren ... ... adlı gemide kaptan olarak çalışmaya başladığını ve çalıştığı süreye ilişkin tüm ücretlerini ve ihbar tazminatını aldığını, 854 Sayılı Deniz İş Yasası'nın 40. Maddesi gereği 6 aydan az çalışması sebebiyle yıllık izin ücretine hak kazanmadığını, davacı tarafın keyfi uygulamaları, iş hukukuna aykırı davranışları ve gemi personeli arasında disiplini sağlamadığı ve personel arasında ayrımcılık yapması nedeniyle 06/11/2012 tarihinde iş akdine bildirimsiz bir şekilde son verildiğini, bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak; davacının 17/08/2012 -06/11/2012 tarihleri arasında 2 ay, 21 gün süre ve 7.969,00TL brüt ücretle çalıştığı, davalı işverenlikçe 2012 Ağustos ayındaki 15 günlük çalışma ücreti karşılığı olarak 3500 TL , 2012 Yılı Eylül ayındaki çalışma ücreti karşılığı olarak 7.000,00 TL, 2012 Yılı Kasım ayına ilişkin 6 günlük çalışma ücreti karşılığı 1.400,00 TL. olması gerekirken, davacı tarafça da kabul edilen 195,00 TL avans düşüldükten sonra 1.205 TL' nin davacının hesabına yatırıldığı, dolayısıyla her hangi bir ücret alacağı kalmadığı, yine davalı işyerindeki kıdemine göre; hak ettiği ihbar tazminatı ve 14 günlük çalışma karşılığı olan 3.694,62TL' nin de davalı işverenlikçe davacının banka hesabına yatırıldığından ihbar tazminatına ilişkin bir alacağı kalmadığı, taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasında objektif ve esaslı nedenler bulunmadığından sözleşmenin belirsiz süreli kabul edilmesi gerektiği ve bu sebeple bakiye süre ücreti alacağının da bulunmadığı, davalı işyerindeki kıdeminin 6 aydan az olması nedeniyle, Deniz İş Kanunu'na göre ücretli izne hak kazanmadığı, keza iş akdinin feshinin davacının kişilik haklarını zedelediği ve manevi tazminat şartlarının oluştuğunu somut delillerle ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Somut uyuşmazlıkta, taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği ve buna bağlı olarak davacı işçinin bakiye süre ücreti alacağına hak kazanıp kazanmadığı hususu çözüme kavuşturulmalıdır.
  Dosya içeriğine göre; taraflar arasında imzalanan sözleşmede davacının uzak yol kaptanı olarak 17.08.2012-17.08.2013 tarihleri arasında davalıya ait ... ... adlı gemide çalışacağının kararlaştırıldığı ve daha sonra da bu iş ilişkisinin belirlenen süreden evvel 06.11.2012 tarihinde işverence sona erdirildiği anlaşılmıştır.
  Davacının 854 sayılı Deniz İş Kanuna tabi çalışan olduğu sabittir. Anılan Kanun’un 7. maddesine göre hizmet aktinin belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabileceği öngörülmüştür.
  854 sayılı Kanunu’nda taraflar arasında belirli süreli sözleşmenin ilk kurulmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlendiği gibi objektif neden şartı aranmamaktadır. 
  Bu durumda davacı ile ilk kez sözleşme yapıldığına ve bu sözleşmenin süresinden önce feshedildiğinin anlaşılmasına göre bakiye süre ücret alacağının T....nun 438. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Talebin reddi hatalıdır.
  3-Davacının yargılama safhasında ücret alacağını artırdığı, ancak harcını yatırmadığı görülmekle yukarıda değinilen bozma nedenine göre harcın Harçlar Kanununun 30. maddesi uyarınca tamamlattırılması hususu da gözden kaçırılmamalıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ