• DEĞİŞİKLİK FESHİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/36916
  2014/7357
  06.03.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,22
     
  • DEĞİŞİKLİK FESHİ
  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ ÜZERİNE YAPILAN FESHİN DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİN YAZILI OLARAK BİLDİRİLEREK YAPILMAMASININ GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU
   
  ÖZETİ. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.” Bu maddeye dayanılarak yapılacak değişiklik feshinde; değişiklik ve fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ve sebeplerinin de yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur(Dairemizin 02.06.2008 gün ve 2007/39341 Esas,2008/13324 Karar sayılı ilamı).
  Davacının iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği, 22. maddeye uygun şekilde fesih bildiriminde işyeri değişikliğinin sebeplerinin açıklanmadığı buna göre feshin geçerli olmadığı anlaşılmakla davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.
   
   
               

  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
              Hüküm süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, 15/10/2010 tarihinde Çoruh EDAŞ İl Müdürlüğünde perakende satış hizmetlerinde çalışmak üzere Aksa Enerji Genel Müdürlüğü yetkililerince belirsiz süreli  sözleşme imzalayarak  4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak  göreve başladığını ve bu görevde çalışmaktayken  15/07/2011 tarihinde  Gümüşhane İl Müdürünün kanun ve yönetmenliklere, Gümüşhane  Valilik Makamının yazılı talimatına  aykırı  mera yaylaklarında  elektrik abonelik yaptırmak istemesi,  yazılı talimat  vermemesi  ve hukuki  anlamda ilgili makamlardan  bu sorunun çözümü için  çaba sarfedeceği yerde şiddet kullanarak, zorla, hakaretle, darpla kanunsuz iş yaptırmaya çalışması nedeniyle  aralarında yaşanan sorundan dolayı geçici görevlere, nakillere ve hizmet akdinin feshine maruz kaldığını, yapılan görevlendirmelerin ve tayinlerin  iyi niyet kuralları  çerçevesinde objektif olarak  yapılmadığını, sorunun yaşandığı 15/07/2011 tarihinden 18/11/2011 tarihine kadar  4 ay 3 gün içerisinde çalışma  koşullarının  tamamen değişmesinin aile düzeninin  bozulmasına neden olacağını,  sonu belirsiz  olan işyerlerine nakille veya geçici görevle gitmenin  kendisin ruhen, bedenen, psikolojik  ve  ekonomik olarak  etkilediğini belirterek yapılan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının davasının haksız ve  hukuki  dayanaktan  yoksun olduğunu, bu nedenle  reddinin  gerektiğini, davacının  imzaladığı  belirsiz süreli  iş aktinde  Çoruh Elektik Dağıtım A.Ş 'nin görev bölgesi olan   Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun illerinde çalışmayı kabul ettiğini, Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğünün  acil personel talebi üzerine  bu işyerinde hizmette aksama olmaması  amacıyla  bu il müdürlüğüne atanmış ve bu atamayı  kabul etmemesi üzerine  müvekkili şirketin davacı işçinin  iş sözleşmesinin feshedildiğini, çalışma koşullarında değişiklik yapma yetkisi işverene tanındığını, işçinin Artvin’de personel ihtiyacı olması nedeniyle orada görevlendirildiğini ancak kabul edilmeyince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapma yetkisinin işverene tanınmış olduğu, davacı işçinin Çoruh Edaş Artvin İl Müdürlüğünün  acil personel talebi üzerine hizmette aksama olmaması amacı ile bu il müdürlüğüne atanması ve bu atamayı kabul etmemesi ve aynı şartlarla işe başlamaması işverenin iş sözleşmesini fesih etmesi için haklı sebep oluşturduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Öncelikle her ne kadar karar başlığında Çoruh Edaş İl Müdürlüğü ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ayrı ayrı davalı gösterilmişse de, bunların her ikisinin aynı işverenlik olduğu anlaşılmaktadır.
  Somut olayda davalı işverenliğin Maçka’da bulunan işyerinde geçici olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 28.11.2011 tarihli yazılı fesih bildirimine göre yeni görev yerinde göreve başlamaması nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu 17. maddesi uyarınca ihbar tazminatı ödeneceği bildirilerek feshedilmiştir.
  Fesih öncesi 18.11.2011 tarihinde davalı işverenliğin Maçka’da bulunan işyerinde geçici olarak çalışan davacıya Artvin İl Müdürlüğünün acil personel ihtiyacı bulunduğu ve iş sözleşmesindeki hüküm gözetilerek Artvin İli’nde görevlendirildiği hususu tebliğ edilmiştir. Davacı 18.11.2011 tarihli yazıyla Gümüşhane’de çalışmaktayken il müdürüyle aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı 01.08.2011 tarihinde Maçka İlçesine geçici olarak görevlendirildiğini, 3 ay 27 gün sonra Artvin ilinde görevlendirildiği hususunda tebliğ yapıldığını, görevlendirmenin iyiniyetten uzak olduğunu, Gümüşhane veya Torul İlçe İşletme Şefliğinde çalışabileceğini belirterek söz konusu görevlendirmeyi kabul etmemiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.” Bu maddeye dayanılarak yapılacak değişiklik feshinde; değişiklik ve fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ve sebeplerinin de yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur(Dairemizin 02.06.2008 gün ve 2007/39341 Esas,2008/13324 Karar sayılı ilamı).
  Davacının iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği, 22. maddeye uygun şekilde fesih bildiriminde işyeri değişikliğinin sebeplerinin açıklanmadığı buna göre feshin geçerli olmadığı anlaşılmakla davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
                   3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4  aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
                  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
                  6. Davacının yaptığı 400.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak oybirliği ile 06.03.2014 günü karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ