• DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/9567
  Karar No: 2007/19231
  Tarihi:      18.06.2007

  l DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI
  l SIK SIK RAPOR ALMA
  l GEÇERLİ FESİH

  ÖZETİ 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen haklı nedenler olduğu gibi, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin sık sık rapor alması yasanın gerekçesinde bu nedenler içinde sayılmıştır. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Davacının iş sözleşmesinin 11.05.2006 tarihinde davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I:b maddesi uyarınca feshedildiği, yapılan bu feshin rahatsızlığının çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu olmaması ve bu ameliyat nedeni ile istirahat ettiği günlerin ihbar öneline ilaveten 6 haftalık süreyi bulmaması nedeni ile yasadaki fesih koşullarını taşımadığı anlaşılmaktadır. Aslında davacı işçiye ihbar tazminatı ödendiğinden, bu olgu davalı işverenin de kabulündedir. Ancak davacının son raporundan önce 2006 yılının ilk iki ayında 7, 2005 yılında ise 8 ve daha öncede birkaç kez rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığı saptanmıştır. Bu şekilde rapor alma nedeni ile davalı işveren, işçinin iş görme ediminden yeterli olarak yararlanamamaktadır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığından davanın reddi gerekir  DAVA                       : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının "İki kez ameliyat olması nedeni ile ellerini mekanik olarak daha az kullanacağına dair sağlık raporu aldığını, paketleme bölümünden daha az mekanik el kullanılan hediye ünitesine kaydırıldığını, burada yeterli performansı gösteremediğini ve üretim genelinde ellerini daha az kullanacağı bir iş olmadığını, hastalığının çalışmaya engel teşkil etmesi nedeni ile iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I.b maddesi uyarınca tüm haklan ödenerek feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece işyerinde yapılan keşif sonrası, ortopedi uzmanı iki doktorunda aralarında olduğu bilirkişi heyetinden alınan rapora itibar edilerek, davacının geçirdiği ameliyat nedeni ile ellerini az kullanmak zorunda olduğu, ancak bu durumunun hediye bölümünde çalışmasına engel teşkil etmeyeceği, bu bölümde çalışmasının elverişli olduğu, davacının bu bölümde verimsizliğinin kanıtlanmadığı, işini aksattığı, makinelerin durmasına neden olduğunu ve işyerindeki üretim ve iş ilişkisini olumsuz etkilediğini gösterir herhangi bir delil sunulamadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile
  4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen haklı nedenler olduğu gibi, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin sık sık rapor alması yasanın gerekçesinde bu nedenler içinde sayılmıştır. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin feshinden yaklaşık 2 ay Önce 16.03.2006 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile ellerinden ameliyat olduğu ve bunun sonucu 38 gün istirahat raporu aldığı, rapor bitimi 23.04.2006 tarihinde işe başlayan davacının iş sözleşmesinin 11.05.2006 tarihinde davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I:b maddesi uyarınca feshedildiği, yapılan bu feshin rahatsızlığının çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu olmaması ve bu ameliyat nedeni ile istirahat ettiği günlerin ihbar öneline ilaveten 6 haftalık süreyi bulmaması nedeni ile yasadaki fesih koşullarını taşımadığı anlaşılmaktadır. Aslında davacı işçiye ihbar tazminatı ödendiğinden, bu olgu davalı işverenin de kabulündedir. Ancak davacının son raporundan önce 2006 yılının ilk iki ayında 7, 2005 yılında ise 8 ve daha öncede birkaç kez rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığı saptanmıştır. Bu şekilde rapor alma nedeni ile davalı işveren, işçinin iş görme ediminden yeterli olarak yararlanamamaktadır. Davacının bu davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığından davanın reddi gerekir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı (20.00) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.   Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti  vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6.  Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin olarak   oybirliği ile karar verildi. 18.06.2007
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ