• DAVANIN İHBAR EDİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2007/31483
  Karar No. 2009/1790
  Tarihi: 09.02.2009                     

  l DAVANIN İHBAR EDİLMESİ
  l İHBAR EDİLENİN TARAF SIFATI KAZANAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Hakkında usulüne uygun dava açılmayan ve yargılama sırasında dava ihbar edilen Sağlık Bankalığı hakkında asıl işveren olduğu gerekçesi ile aleyhine hüküm kurulmuştur. HUMK. nun 49 ve devamı maddelerinde düzenlendiği gibi, kendisine dava ihbar edilen kişi davada taraf sıfatını kazanmaz.
  Sağlık Bakanlığı ihbar edilen sıfatıyla davada yer almıştır. İhbar olunan davanın tarafı sıfatını kazanmayacağından ihbar olunan hakkında hüküm kurulması mümkün değildir. Husumet re'sen dikkate alınması gereken bir konudur. Mahkemece sadece davalı Derya Taşdemir hakkında hüküm oluşturulması ve tahsil kararı vermesi gerekirken, ihbar olunan Sağlık Bakanlığı'nın da sorumlu tutularak, müştereken ve müteselsilin tahsil karan verilmesi hatalı bulunmuştur.    

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve fazla mesai ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı ve ihbar edilen davalı avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Derya Taş demir vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İhbar edilen davalı Sağlık Bakanlığı vekilinin temyizine gelince; Hakkında usulüne uygun dava açılmayan ve yargılama sırasında dava ihbar edilen Sağlık Bankalığı hakkında asıl işveren olduğu gerekçesi ile aleyhine hüküm kurulmuştur. HUMK. nun 49 ve devamı maddelerinde düzenlendiği gibi, kendisine dava ihbar edilen kişi davada taraf sıfatını kazanmaz (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.12.2005 2005/17-736 Esas,2005/722 Kararı). Sağlık Bakanlığı ihbar edilen sıfatıyla davada yer almıştır. İhbar olunan davanın tarafı sıfatını kazanmayacağından ihbar olunan hakkında hüküm kurulması mümkün değildir. Husumet re'sen dikkate alınması gereken bir konudur. Mahkemece sadece davalı Derya Taş demir hakkında hüküm oluşturulması ve tahsil kararı vermesi gerekirken, ihbar olunan Sağlık Bakanlığı'nın da sorumlu tutularak, müştereken ve müteselsilin tahsil karan verilmesi hatalı bulunmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ