• DAVALININ YEMİN TEKLİFİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/13,14
  1086 S.HUMK/344
  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS NO:        2003/1944

  KARAR NO:     2003/14781

  TARİHİ:           18.09.2003

  l DAVALININ YEMİN TEKLİFİ
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZÜ: Davalının dayandığı Bölge Çalışma Müdürlüğü soruşturma evrakı getirtilmeden ve davalının yemin deliline dayandığı göz önünde bulundurulmadan eksik soruşturma ile sonuca gidilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı 1.2.1984-8.12.2001 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını ve hizmet sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısmı işçilik haklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, cevap dilekçesinde 1993 yılından önceki alacakların davacıya ödendiğini savunmuş ve bu konuda, davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne yaptığı müracaatındaki beyanına ve yemin deliline dayanmıştır.
  Mahkemece davalının dayandığı Bölge Çalışma Müdürlüğü soruşturma evrakı getirtilmeden ve davalının yemin deliline dayandığı göz önünde bulundurulmadan eksik soruşturma ile sonuca gidilmesi hatalıdır.
  3. Hizmet sözleşmesinin 8.12.2001 tarihinde sona erdiği taraflar arasında çekişmesizdir. Buna rağmen, davacı Aralık ayında tüm süre çalışmış gibi hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre ücret alacağının kabulü de doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ