• DAVAININ KONUSUZ KALMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/20882
  2011/13008
  02.05.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41
     
  • DAVAININ KONUSUZ KALMASI
  • DAVANIN DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN ARA KARARI YERİNE GETİRİLMEDEN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNİN YARI YARIYA İNDİRİLMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ davacının bu davalı yönünden vekalet ücretinden sorumluluğuna karar vermiştir. Hüküm tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinin 6. Maddesi uyarınca; dava delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereğinin yerine getirilmesinden önce davalı TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. Şirketi yönünden konusuz kaldığından ve keza diğer davalı yönünden de atiye terk edildiğinden, tarife hükümleriyle belirlenen ücretin yarısına karar vermek gerekirken tamamına karar verilmesi hatalı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK'nun 436/2. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.  
               


  DAVA                            : Davacı vekili, davacının davalı Türk Telekomünikasyon şirketi işyerinde diğer davalı alt işveren işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacı vekilinin talebi dikkate  alınarak yargılama sırasında ödeme nedeni ile davanın davalı TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. Şirketi davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, dava açılmasına neden olması nedeni ile davalının yargılama gideri ve vekâlet ücretinden sorumluluğuna, diğer davalı VIP GÜVENLİK Şirketi hakkında davanın atiye bırakılması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, ancak davacının bu davalı yönünden yargılama gideri ve vekâlet ücretinden sorumluluğuna karar verilmiştir.
  Kararın süresi içinde davalı Türk Telekomünikasyon şirket vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 02.12.2010 gün ve 45646-35811 sayılı kararı ile "davanın delillerin toplanmasına ilişkin ara kararından önce konusuz kalması nedeni ile vekâlet ücretinin tarife gereğince yarısı oranında belirlenmesi gerektiği gerekçesi ile 1.000,00 TL takdire edilen vekâlet ücretinin 500,00 TL olması gerektiği gerekçesi ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  Davacı vekili, bu kez kararı 10.11.2010 tarihinde aleyhlerine vekalet ücretin karar verilmesi nedeni ile temyiz ettiklerini, atiye bırakılmada rıza olduğuna göre vekalet ücretine karar verilmemesi gerektiğini belirtiklerini, ancak temyiz isteklerinin değerlendirilmediğini belirtmiş olup, davacının bu yöndeki temyiz dilekçesinin incelenmediği. Dairemiz kararın bu yönde maddi hataya dayandığı anlaşılmakla. Dairemizin 02.12.2010 gün ve 45646-35811 sayılı kararının ORTADAN KALDILMASINA karar verildi. Tefhim edilen kısa kararda atiye terk edilme nedeni ile karar verilmesine yer olmadığı kararı nedeni ile vekâlet ücreti konusunda davacı tarafın sorumluluğuna karar verildiği, ancak vekâlet ücreti miktarına yer verilmediği, bu nedenle miktar itibari ile tefhimin usulüne uygun olmadığı, gerekçeli karara göre davacı vekilinin temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edildi.
  Dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Mahkemece davalı TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. Şirketi davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, dava açılmasına neden olması nedeni ile davalının maktu vekâlet ücretinden sorumluluğuna diğer davalı VIP GÜVENLİK Şirketi hakkında davanın atiye bırakılması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, ancak davacının bu davalı yönünden vekalet ücretinden sorumluluğuna karar vermiştir. Hüküm tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinin 6. Maddesi uyarınca; dava delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereğinin yerine getirilmesinden önce davalı TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. Şirketi yönünden konusuz kaldığından ve keza diğer davalı yönünden de atiye terk edildiğinden, tarife hükümleriyle belirlenen ücretin yarısına karar vermek gerekirken tamamına karar verilmesi hatalı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK'nun 436/2. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararda hüküm fıkrasındaki 1. bendin üçüncü fıkrası çıkartılarak yerine "'Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 500.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine " keza 2. bendin üçüncü fıkrası çıkartılarak yerine "Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 500.TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı VIP GÜVENLİK Şirketine verilmesine" cümlelerinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 02/05/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ